Satsning på coronastöd till kulturaktörer och på den offentliga konsten i Gävle

Den 20 oktober beslutade kultur- och fritidsnämnden att avsätta 500 000 kronor i form av ett särskilt stöd som kulturaktörer kan söka i år. Och att 750 000 kronor ska avsättas för att påbörja renoveringen av den offentliga konsten i Gävle kommun.

-Kulturlivet har drabbats hårt av covid-19. Det är mycket angeläget att ge viss kompensation till kulturaktörer för uteblivna intäkter. I vårt Kulturpolitiska program lyfts det professionella kulturlivet fram och vikten av att kunna vara verksam som kulturaktör i Gävle kommun betonas. De som livnär sig på kultur är några av de som blivit mest lidande under pandemin. Det är av yttersta vikt att snabbt nå ut med särskilda satsningar för kulturaktörer för att minska risken att vårt kulturliv utarmas under pandemin, säger Helene Börjesson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Uppdrag till Kultur
Nämnden ger Kulturavdelningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur pengarna ska sökas och vara kopplade till Gävle kommuns kulturpolitiska program. Arbetet ska vara genomfört före årsskiftet.

Konst vi äger tillsammans
I september 2019 presenterades en Vård- och underhållsplan för offentlig konst i Gävle.
-Det visar att vi har en stor renoveringsskuld och behöver prioriteras. Gävle har en lång historia som skulpturstad att vara stolt över, vilket också förpliktigar. Konsten vi äger tillsammans är oerhört värdefull för våra offentliga rum. Om den inte underhålls blir de negativa konsekvenserna stora såväl gällande det intryck miljön ger som rena säkerhetsaspekter, säger Helene Börjesson.

Nämnden beslutade att 750 000 kronor ska avsättas för att påbörja renoveringen av den offentliga konsten. Kulturavdelningen får i uppdrag att påbörja renoveringen under 2020.