Ny tillgänglighetsanpassad promenadväg byggs i Sätraskogen

Sätraskogen
Nu förbereder vi för att göra plats för fler groddjur och människor i Sätraskogens naturreservat. Arbetet med att anlägga den nya 1.5 kilometer långa tillgänglighetsanpassade promenadvägen kommer att ske på den gamla igenväxta odlingsmarken mitt i naturreservatet.

Den nya slingan i Sätraskogen kommer att vara framkomlig för människor med rullstol, rollator och barnvagn. Utmed vägen kommer det så småningom att byggas vilobänkar och rastplatser för fotgängare.

Vägens sträckning har anpassats för att bevara så många gamla och grova träd som möjligt. Delar av den igenväxande odlingsmarken kommer att röjas för att återskapa det öppnare landskap som tidigare funnits på platsen. Avverkade träd och buskar forslas ut ur området, grövre träd lämnas kvar som död ved och blir till nytta för växt- och djurlivet i naturreservatet. Gamla igenslammade diken kommer att röjas och rensas och en damm för groddjur byggs i anslutning till befintliga diken. Uppgrävda massor från tidigare dikesrensningar och dammbygge kommer att läggas upp och planas ut i närområdet.

Läs mer om den nya tillgänglighetsanpassade slingan i Sätraskogen.

Vad tycker du?
  • Älska (9)
  • Gilla (8)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)