Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet ökar

Elev som läser en bok i ett klassrum
Andelen elever i årskurs 9 på de kommunala grundskolorna som är behöriga till gymnasiet ökar. Cirka 83% av eleverna som gick ut årskurs 9 den här terminen är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, vilket är en ökning med fyra procentenheter jämfört med årskurs 9 förra året.

– Årets betygsresultat för eleverna i årskurs 9 är förväntat men också över förväntan, säger Eva Levin, verksamhetschef grundskola. Det här är ett långsiktigt arbete där individuella behov styr vilket utmanar både organisationsmodeller och resurser som tid och personal.

– Vi rektorer, lärare och elevhälsoresurser har tillsammans arbetat och på ett välstrukturerat sätt. Ett arbetssätt som har tagit sin utgångspunkt i vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt kollegiala lärande. Att vi dessutom lyckas nu med en vårtermin där utmaningen har varit större än någonsin är extra roligt, säger Tobias Winterliv, rektor Lillhagen rektorsområde.

Vid 2019 års inspektion av Gävle kommun uttryckte Skolinspektionen i sin återkoppling att förutsättningarna är goda. Detta utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete, en väl fungerande rektorsorganisation och det då påbörjade utvecklingsarbetet kring elevhälsan.

– Självklart gläds både jag och alla otroligt kompetenta och engagerade lärare över resultatet. Ett resultat och ett arbetssätt som vi till hösten kommer att fortsätta bygga och utveckla vårt arbete utifrån, säger Evelyn Klöverstedt, ordförande i utbildningsnämnden.

Om gymnasiebehörighet

För att vara behörig till gymnasieskolans nationella program krävs att eleven har godkänt betyg i vissa ämnen.

Det här krävs för att vara behörig till gymnasiet