Påverka den nya detaljplanen för stadsbibliotekets kvarter

Illustration över den den tillåtna byggrätten i den befintliga detaljplanen, som innefattar hela stadsbiblioteket inklusive asfaltsytan på baksidan. Högsta tillåtna nockhöjd på fastighetens västra del är 22 meter över angivet nollplan Utöver angiven nockhöjd får utrymmen för tekniska installationer och entréer till tak och takterass uppföras med en maximal totalhöjd på 25 meter över angivet nollplan. Utrymmen för tekniska installationer och entréer ska så långt som möjligt integreras i byggnadens gestaltning genom enhetlig utformning och färgsättning. Enhetliga byggnadselement och skärmar som döljer exempelvis tekniska installationer får uppföras inom angiven totalhöjd. Högsta tillåtna nockhöjd på fastighetens östra del är 14,5 meter över angivet nollplan. Fastighetens sydöstra hörn utgör ett område för in- och urlastning.
Nu finns ett förslag till detaljplan ute på samråd för kvarteret där stadsbiblioteket ligger (Söder 14:5 med flera, kvarteret Gefle Vapen). Inom detta kvarter planerar vi att bygga ett nytt Kultur- och bildningscentrum. 30 mars – 27 april har du möjlighet att lämna dina synpunkter.

Bilden ovan visar detaljplanen i 3D och representerar ingen tänkt byggnad. Förstora bilden i ett eget fönster.

Se alla planhandlingar, plankartan och e-tjänsten för att lämna dina synpunkter.

Alla planhandlingarna och plankartan finns även att läsa fysiskt i

  • Stadshusets reception på Drottninggatan 22 i Gävle
  • Stadsbiblioteket på Slottstorget 1 i Gävle.