Gång- och cykelväg Harkskär

Gävle kommun bygger en ny gång- och cykelväg längs med Harkskärsvägen, mellan busshållplatsen Ångbåtsbryggan i Utvalnäs och busshållplatsen vid vändplanen i Harkskär. Den nya gång- och cykelvägen kommer möjliggöra för fotgängare och cyklister att på ett trafiksäkert och hållbart sätt ta sig mellan Harkskär och Utvalnäs.

Anslutning till befintlig gång- och cykelväg

2016 färdigställdes gång- och cykelvägen längs Utvalnäsvägen från Bönan till Södra Utvalnäs med avslut strax innan hållplats Ångbåtsbryggan. Byggnationen av den nya gång- och cykelvägen ansluter till den befintliga och fortsätter hela vägen längs Harkskärsvägen till hållplats Harkskär. Denna sträcka har varit efterfrågad av många och skapar goda förutsättningar för framförallt boende i området som kommer kunna gå och cykla säkert längs Harkskärsvägen. Även för bussresenärer som tar sig till och från sin hållplats blir trafiksituationen säkrare.

Den nya gång- och cykelvägen som blir tre meter bred och sträcker sig 2,7 kilometer är en prioriterad del av Gävle kommuns cykelplan från 2020. Läs mer om Gävle kommuns cykelplan här.

Kollektivtrafik och busshållplatser

Längs med sträckan finns fyra busshållplatser som linje 95 trafikerar. Hållplats Ångbåtsbryggan kommer tillfälligt flyttas några meter i östlig riktning och blir tillgänglighetsanpassad likt de andra busshållplatserna längs Harkskärsvägen.

Framkomlighet under byggnation

Avstängningar kan komma att ske på delar av Harkskärsvägen och Utvalnäsvägen under byggets gång. Flaggvakter kan dirigera trafiken och arbete kan förekomma under nattetid. Hastigheten genom Utvalnäs och vidare mot Harkskär har även sänkts till 40 km/h. För att få utrymme för den nya gång- och cykelvägen kommer bilvägen att smalnas av förbi Vallstugan. Detta är en permanent lösning som syftar till att sänka hastigheten vid platsen.

Återvinningsstation flyttas

Den nya gång- och cykelvägen byggs på den yta där dagens återvinningsstation i Harkskär står. Därför måste den stängas i oktober. Planerna är att en ny återvinningsstation ska öppnas på ny plats några meter norrut.

Tills vidare hänvisas alla återvinnare till Bönans station som ligger vid tennisbanan, vid korsningen Utvalnäsvägen – Bönavägen.

Arbete i naturreservat

Den nya gång- och cykelvägen anläggs delvis inom Tångbergets naturreservat och det är av högsta prioritet att göra minsta möjliga intrång i naturen. Längs Harkskärsvägen finns träd och stenar som tas bort för att göra plats för den nya gång- och cykelvägen. Utmed Utvalnäsvägen behöver träd fällas. Flertalet nedtagna träd lämnas kvar i området för att gynna den biologiska mångfalden.

Sprängning av berg kommer att förekomma. Ett dike mellan körbana och gång- och cykelväg kommer att grävas för att ta hand om dagvatten men förbi Vallstugan separeras gång- och cykelvägen från bilvägen istället av kantsten. På vissa platser utmed sträckans arbetsområde finns ett lokalt bestånd av orkidéer som kommer att skyddas.

Kartan visar den nya gång- och cykelvägen mellan Utvalnäs och Harkskär. Klicka på kartan för större format.

Kartan visar ny gång- och cykelväg längs med Harkskärsvägen

Tidplan

Byggnationen påbörjades sommaren 2020 och beräknas vara klart i slutet av november 2020.

Kontakt

Projektledare Sara Bergkvist, telefon 026-17 80 00, mejl gavle.kommun@gavle.se