Gång- och cykelväg Norra Åbyggeby

En ny gång- och cykelväg byggs i Norra Åbyggeby, från Forsbyvägen längs Norra Åbyggebyvägen fram till bussvändplatsen strax norr om Knapervägen. Busshållplatser byggs om till dubbel stopphållplats och hållplatserna Lingvallsvägen och Utvandrarvägen slås ihop till en ny hållplats vid Holms backe.

Gång- och cykelvägen finns utpekad i Gävle kommuns cykelplan och det finns behov av en säker gång- och cykelväg för boende i området – både till skolan och till busshållplatser längs sträckan. Busshållplatserna byggs om och kompletteras med väderskydd för att göra resan snabbare och bekvämare för bussresenärerna.

Förstudien föreslår följande

  • Bredden på gång- och cykelbanan blir 3 meter där platsförhållandena tillåter och 2,5 meter på övriga sträckor.
  • Plattformsytan vid busshållplatser ska ha en bredd på minst 2 meter i de fall busshållplatserna utformas som dubbel stopphållplats.
  • Gång- och cykelbanan ska byggas med minimalt intrång på fastigheter.
  • Nya passager för gående och cyklister målas på körbanan och förses med förstärkt belysning.
  • För att minska på intrånget på fastigheter vid trånga sektioner föreslås ”bymiljöväg”.

Förstudien omfattar den södra delen av Norra Åbyggebyvägen fram till bussvändplatsen strax norr om Knapervägen och en kortare sträcka längs Forsbyvägen över Testeboån. Sträckan är ungefär 1 kilometer lång.

Vid byggnationen kommer åverkan på större träd att undvikas i möjligaste mån.

Frågor studeras vidare

Förstudien för sträckan är klar. Några kompletteringar till förstudien ska studeras vidare i projekteringsskedet:

  • Utreda alternativ lösning vid infart till Tyskvreten (eftersom detta är kommunal mark).
  • Utreda möjligheten att separera med kantsten framför målad linje (vid föreslagen gång- och cykelväg, inte vid Bygdevägen).
  • Hastighetssäkrande åtgärd i början av Bygdevägen.

Tidplan

Projektering ska genomföras under år 2019 och byggnation under 2020.