Grundvattenskydd vid olycka på väg

För att förebygga och minimera effekterna på Gävles grundvattentäkt vid en eventuell olycka på det kommunala vägnätet genomförs grundvattenskydd på Lundvägen och Valbovägen.

Åtgärder grundvattenskydd

Olika åtgärder för grundvattenskydd ska långsiktigt skydda Gävles grundvattentäkt mot föroreningar orsakade av olyckor på de kommunala vägarna. Skyddsåtgärderna handlar i huvudsak om uppförande av kantsten, vägräcken, täta diken eller en kombination av dessa. Totalt finns nio vägsträckor i Gävle kommun som har behov av grundvattenskydd. Beroende på vilken typ av skyddsåtgärd som väljs för en vägsträcka kan åtgärderna medföra en viss påverkan på trafiken under tiden för genomförandet.

Valbovägen (Nybokrysset – Åbyvallen)

Under sommaren 2020 påbörjas ett arbete med åtgärder för grundvattenskydd längs Valbovägen, från Nybokrysset till strax bortom Åbyvallen. Se karta längre ned. Följande åtgärder planeras utmed sträckan:

  • Uppförande av tätt dike.
  • Uppsättning av nya vägräcken längs södra sidan för att skydda mot avåkning.*
  • Två nya dammar med avstängningsmöjligheter, vilka kommer gestaltas med nya buskar, ängsblommor och en faunadepå för att skapa boplatser för insekter.
  • Ny kantsten i syfte att leda vattnet mot nya och befintliga dagvattenbrunnar, vid infarter fasas kantstenen.

*I och med uppförande av nya vägräcken kommer delsträckor få ändrad hastighetsbegränsning från 50km/h till 40km/h för att säkerställa räckenas kapacitet.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet på delar av sträckan. Tillfälliga trafikljus finns på plats för att motortrafik ska kunna passera arbetsplatsen via ett körfält.

På enstaka platser måste motortrafik ledas upp på befintlig gång- och cykelbana, vilket påverkar gång- och cykelbanans bredd.

Tidplan

Grundvattenskydd på Valbovägen beräknas påbörjas juli 2020. Omledningen av trafiken planeras pågå till november 2020. Projektet fortsätter sedan fram till 2021 med ytterligare vägsträckor i Gävle.

Färdigställda vägsträckor

Lundvägen

Grundvattenskydd på Lundvägen har utförts under hösten 2019 – våren 2020. I samband med grundvattenskyddsåtgärder har en ny gång- och cykelbana byggts på den östra sidan. På samma sida finns också ny kantsten för att säkerställa att dagvattnet från körbanan inte rinner in på gång- och cykelvägen och vidare ut på icke hårdgjorda ytor och därmed infiltreras i grundvattnet. Den västra sidan av vägen har försetts med täta diken och brunnar med avstängningsmöjligheter.