Grundvattenskydd vid olycka på väg

För att förebygga och minimera effekterna på Gävles grundvattentäkt vid en eventuell olycka på det kommunala vägnätet genomförs grundvattenskydd på Lundvägen och Valbovägen.

Åtgärder grundvattenskydd

Olika åtgärder för grundvattenskydd ska långsiktigt skydda Gävles grundvattentäkt mot föroreningar orsakade av trafikolyckor på kommunala vägar. Skyddsåtgärderna handlar i huvudsak om uppförande av kantsten, vägräcken, täta diken eller en kombination av dessa. Totalt finns nio vägsträckor i Gävle kommun som har behov av grundvattenskydd. Beroende på vilken typ av skyddsåtgärd som väljs för en vägsträcka kan åtgärderna medföra en viss påverkan på trafiken under tiden för genomförandet.

Pågående arbete: Strömsbrovägen, Näringen

I slutet av augusti 2021 påbörjas arbetet med åtgärder för grundvattenskydd på Strömsbrovägen på Näringen, mellan cirkulationsplats Strömma och trafikplats Lexvallsmotet. Klicka här för att se platsen i Google maps.

Detta ska göras

  • Ny kantsten läggs längs sträckan för att leda dagvatten till dagvattenbrunnar eller motverka att miljöfarliga ämnen åker ner i marken/grundvattnet för att separera körbanor från befintlig gång- och cykelväg. Nya refuger sätts och nya vägräcken monteras för att öka trafiksäkerheten och förhindra avåkningar.
  • Nytt övergångställe för gångare och cyklister anläggs över Strömsbrovägen i anslutning till cirkulationsplats Strömma. Befintligt övergångsställe cirka 100 meter i nordöstlig riktning tas bort.
  • Ny gång- och cykelbana anläggs från cirkulationsplats Strömma på den norra sidan av Strömsbrovägen och kopplas ihop med den befintliga gång- och cykelbanan. Övergångsstället som ligger cirka 100 meter nordost från cirkulationsplatsen i riktning mot Strömsbro tas bort i samband med den nya gång- och cykelvägen.

Så påverkas du

Arbetet på Strömsbrovägen påverkar trafiken då körfält måste stängas av. Vid trafikplats Lexvallsmotet finns dubbla körfält varav ett är öppet för genomgående trafik mestadels av tiden. Mellan Lexvallsmotet och cirkulationsplats Strömma kan det bli aktuellt med flaggvakter eller tillfälliga trafikljus för att släppa på trafik i ett körfält åt gången. Räkna med längre körtider på platsen. Om möjligt, ta en annan väg.

Busshållplatsen mellan cirkulationsplats Strömma och trafikplats Lexvallsmotet påverkas inte av arbetet. Bussar kommer trafikera Strömsbrovägen som vanligt.

Gång- och cykelbanan vid arbetsområdet omleds på platsen tillfälligt under byggtiden. Följ hänvisningsskyltar som sätts upp.

Tidplan

Arbetet på Strömsbrovägen inleds i augusti 2021 och beräknas avslutas i december 2021.

Färdigställda vägsträckor

Valbovägen

Grundvattenskyddsåtgärder på Valbovägen har utförts mellan sommaren 2020 – maj 2021. Arbetet innebar anläggande av täta diken, uppsättning av vägräcken och ny kantsten för att leda vatten till dagvattenbrunnar samt anläggandet av två dammar med avstängningsmöjligheter. Även gestaltnings- och planteringsarbete utfördes intill dammarna.

Lundvägen

Grundvattenskydd på Lundvägen har utförts under hösten 2019 – våren 2020. I samband med grundvattenskyddsåtgärder har en ny gång- och cykelbana byggts på den östra sidan. På samma sida finns också ny kantsten för att säkerställa att dagvattnet från körbanan inte rinner in på gång- och cykelvägen och vidare ut på icke hårdgjorda ytor och därmed infiltreras i grundvattnet. Den västra sidan av vägen har försetts med täta diken och brunnar med avstängningsmöjligheter.

Kontakt

Om du har frågor eller vill ta del av handlingar kring projektet, kontakta

Claes Mårtensson, projektledare, tel. 026-17 80 00, gavle.kommun@gavle.se