Nu renoveras kajerna på sträckan nedströms Baggarevarvet

Här kan du läsa om renoveringen och hur den beräknas fortlöpa.

Byggstart 5 augusti

Etapp 1 – norra sidan

Med byggstart den 5 augusti 2019 påbörjas projektet med byggnation av en kajkonsol på norra sidan, färdigställandet av konsolen på norra sidan beräknas ta fyra veckor. Den nya konsolen kommer ha samma utformning som den befintliga på sträckan.

Etapp 2 – södra sidan

Nästa etapp fortsätter på södra sidan där renoveringen börjar vid Baggarevarvet, arbetet fortsätter nedströms fram till spontkajens slut.

Detaljer kring kajrenoveringen

När renoveringen av kajen påbörjas kommer Limöbåten att flyttas åttio meter nedströms sitt ursprungsläge. Övriga båtar på sträckan kommer att flyttas efter hand som arbetet fortskrider.

Under renoveringsarbetet kommer entreprenören ha ett arbetsområde som sträcker sig från kajkant och 8,5 meter in på kajplanet. Detta medför att kajplanet kommer att vara trängre och ha begränsad framkomlighet.

Framkomligheten till entréerna kommer inte att påverkas.

Tidplan

Renoveringsarbetet utförs av Westcon AB och påbörjas den 5 augusti 2019. Renoveringen beräknas vara klar under sommaren 2021.

Kajkonsol på norra sidan (röd linje på karta) Renovering av kaj på södra sidan (blå linje) Karta över Baggarevarvet Klicka på kartan för att få upp den i full storlek.