Ny gång- och cykelväg till Hemlingby handelsområde

Så blir den nya gång- och cykelvägen

Klicka på kartan här nedanför för att öppna den i större format.

Karta över den nya gång- och cykelvägen i Hemlingby.

Den cirka 1,7 kilometer långa gång- och cykelvägen kopplar ihop Hemlingby handelsområde med det befintliga huvudcykelstråket till och från centrala Gävle vid Parkvägen.

Gång- och cykelvägen passerar Gavlegårdarnas kontor på Utanvindsvägen (som passeras med en hastighetssäkrad cykelöverfart), via en ny gång- och cykelbro över Söderbågen samt vidare ovanpå den befintliga bullervallen längs med väg 76 (Spängersleden) fram Hemlingby handelsområde, för att avslutas med en cykelöverfart över Ingenjörsgatan.

Stor vikt läggs på utformning av den omkringliggande miljön

Den nya gång- och cykelvägen kommer att utformas med huvudcykelvägsstandard i enlighet med Gävle kommuns cykelplan (antagen juni 2020), vilket innebär en minsta bredd på 4,25 meter samt separering av gående och cyklister.

Stor vikt kommer läggas på utformning och gestaltning av den omkringliggande miljön. Ambitionen är att göra ett så litet avtryck som möjligt på befintlig vegetation samt att komplettera med ytterligare grönska där det är möjligt.

Placeringen av gång- och cykelvägen ovanpå den befintliga bullervallen är resultatet av ett gott samarbete med Trafikverket.

Kollektivtrafiken

I projektet ingår även ombyggnation av de båda busshållplatserna på Spängersleden intill Utanvindsvägen.

Busshållplatserna blir tillgänglighetsanpassade och förses med väderskydd i båda riktningarna. I anslutning till hållplatserna kommer även en hastighetssäkrad passage (övergångsställe) att anläggas.

Så påverkas du

Under byggskedet kommer det bli viss påverkan på trafiken på Söderbågen i samband med att den nya gång- och cykelbron byggs. Under en begränsad tid kommer biltrafiken att behöva ledas om. Gävle kommun och Trafikverket återkommer med mer information om detta i ett senare skede.

Det kommer även vara begränsad framkomlighet under en kortare period på Spängersleden mellan Parkvägen och Utanvindsvägen.

Busshållplatserna på Spängersleden intill Utanvindsvägen kommer att behöva flyttas tillfälligt i samband med att de byggs om.

Vissa träd som står i vägen för gång- och cykelbanan på bullervallen och på båda sidorna av bron kommer att tas ned.

Tidplan och kostnad

Trädfällning på bullervallen inleds under februari 2021, byggstart är planerad till mars 2021. Byggnationen planeras vara klar hösten/vintern 2022.

Total kostnad för projektet beräknas till cirka 28,1 miljoner kronor, var av Trafikverket betalar 11 miljoner kronor genom ett stadsmiljöavtal.

Därför bygger vi

Gävle kommun vill bli en av Sveriges bästa cykelkommuner. För att vi ska lyckas krävs det bland annat att vi skapar så bra förutsättningar som möjligt för alla stadens cyklister. Det ska vara enkelt och smidigt att resa hållbart.

Det ska vara enkelt att resa hållbart

Den nya gång- och cykelvägen underlättar för dig som väljer andra alternativ än bilen att på ett enkelt och säkert sätt ta dig mellan centrala Gävle och till Hemlingby handelsområde samt det nya bostadsområdet i Södra Hemlingby som nu börjar växa fram. Du som boende, besökare, kund och verksam i dessa områden ska ges goda förutsättningar att ta dig till och från hem, arbetsplats och butik med hjälp av till exempel cykel.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta oss via gavle.kommun@gavle.se, tel. 026-17 80 00