Säkra skolvägar

För att skapa säkra och attraktiva möjligheter att gå och cykla till skolan bygger vi flera nya gång- och cykelvägar.

Stigslund skola

Vi anlägger en ny gång- och cykelväg i området kring Stigslunds skola. Arbetet sker i två etapper, byggnation under första etappen sker längs Vallarstigen. Etapp två kommer att beröra Tallåsvägen samt Furumovägen.

Det här innebär ombyggnationen

I samband med att säkrare gång- och cykelvägar byggs i området så kommer det också att skapas nya cykelöverfarter och övergångsställen längs sträckan.

Den kvartersmarksyta som fungerat som parkering för Gavlegårdarna byggs också om och skapar en mindre park/torgyta framför verksamheterna. Vi kommer istället att ordna en ny tidsbegränsad parkering på allmän plats efter Vallarstigen.

Räkna med begränsad framkomlighet under byggperioden. Välj om möjligt alternativ färdväg.

Tidplan

Ombyggnationen utförs av BJ Markbyggnads AB som påbörjar etapp ett i projektet den 24 juni 2019, denna etapp beräknas vara klar 20 augusti 2019.

Etapp två påbörjas i augusti och beräknas vara klar i november. Detaljerad information kommer innan byggstart.

Kaserngatan

Ombyggnationen skapar en säkrare färdväg för fotgängare och cyklister. Busshållplatserna får också en bättre och säkrare utformning för att öka tillgängligheten.

Det här innebär ombyggnationen

Cykelvägen längs Kaserngatan ingår i Gävle kommuns huvudcykelnät. Initiativet innebär en högre standard med generella förbättringar för trafiksäkerheten.

 • Det kommer också att byggas förhöjda passager för cyklister och fotgängare vid fyra tvärgator längs sträckan.
 • De två busshållplatserna vid Södertull kommer att byggas om och tillgänglighetsanpassas.
 • Befintliga farthinder byggs om till ny standard som ger bättre arbetsmiljö för busschaufförer och underlättar för utryckningsfordon.

Gatan hålls öppen för genomfart

Kaserngatan kommer att hållas öppen för trafik under byggperioden, men räkna med begränsad framkomlighet.

Tidplan och kostnad

Ombyggnationen utförs av NCC och beräknas totalt kosta sex miljoner kronor.

Arbetet pågår under perioden 17 juni till slutet av september 2019.

Strömsbro skola och Tallbackens skola

Gävle kommun bygger säker skolväg vid Strömsbro skola. Gång- och cykelväg, hämta/lämna-zoner och busshållplatser byggs i södergående riktning under hösten 2018 och i norrgående riktning under våren 2019.

 • Bredare gång- och cykelväg vid skolan ger mer utrymme för gående och cyklister. Den anslutande gång- och cykelvägen från Hillevägen och Gamla Bönavägen är under byggnation och beräknas vara klar under hösten 2018.
 • Tillgängliga busshållplatser, så kallade stopphållplatser, byggs i nya lägen.
 • Den säkra gång- och cykelpassagen breddas. Trafiksignalerna tas bort
  och ersätts av busskuddar och blå effektlampor som dämpar farten.
 • Hillevägen smalnas av och hastigheten sänks permanent till 30 km/h.
  Farliga omkörningar av bussen undviks genom längre refuger.
 • Hämta- och lämna-zoner (södergående) bidrar till lugnare trafikmiljö.
 • Ny tillfartsväg anläggs till parkeringen. Samtidigt tas den buss- och lämningszon som finns idag bort (höst 2018).
 • Parkeringen byggs om och anpassas till den nya skolmatsalen (sommar 2020).

Träd tas ned och återplanteras

För att skapa utrymme för säker skolväg behöver nio träd tas ned. 11 träd kommer att återplanteras under våren 2019.

Gustavsgatan och Vallbacksgatan

En ny gång- och cykelväg anläggs längs delar av Gustavsgatan, Vallbacksgatan och Sofiagatan. Byggnationen pågår och vi beräknar vara klara i augusti 2019.

Lillhagsskolan

En befintlig trottoar utmed Depkens väg breddas till en 3 meter bred gång- och cykelväg från Forskarvägen till Lillhagsskolans personalparkering. Arbetena kommer att påbörjas under sensommaren/hösten 2019.

Störningar kan förekomma

Under tiden för arbetena kan närliggande fastigheter störas av buller och damm. Framkomligheten i trafiken kan tidvis vara begränsad.

Tidplan säkra skolvägar

Från 2018 och framåt.