Gävlebor vill ha mer chans att påverka

medborgarundersökning
Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning är invånarna i Gävle kommun nöjdare med de kommunala verksamheterna än för tio år sedan och mycket nöjda med Gävle som plats att bo och leva på. Områden som enligt undersökningen behöver förbättras är förtroende för politikerna samt möjligheten att påverka.

Varje år erbjuder SCB Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Gävle var en av 131 kommuner som deltog 2017. I Gävle kommun tillfrågades 1 600 personer i åldrarna 18–84 år och av dessa besvarade 38 procent enkäten.

I jämförelse med andra större kommuner har Gävle högre betyg för kommunikationsmöjligheter, kommersiellt utbud och fritidsmöjligheter men lägre när det gäller arbetsmöjligheter, bostäder och trygghet.

– Det är viktigt för oss att vara med i den här undersökningen och få ta del av resultatet eftersom det ger oss en bra bild av vad Gävleborna tycker. Här får vi en fingervisning om var våra invånare tycker är prioriterade frågor och det är värdefullt, säger kommunstyrelsens ordförande Inger KällgrenSawela (M).

Något som dock lyfts som ämnen att förbättra är invånarnas möjlighet till påverkan och förtroendet för politikerna.

– Vi ser bara en liten ökning under en tioårsperiod och det är siffror vi satsar hårt på att förbättra. Ett exempel på det är arbetet förra året med att ta fram Översiktsplanen där vi bjöd in till och fick tillbaka ett stort engagemang från Gävleborna i medborgardialoger, workshops, samrådsmöten, öppna hus och genom sociala medier, säger Inger KällgrenSawela.

– Sen ska man komma ihåg att det som händer i vår omvärld, nationellt och internationellt också påverkar människors allmänna förtroende för politiker, säger Inger KällgrenSawela.

Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

Vad tycker du?
  • Älska (3)
  • Gilla (0)
  • Haha (0)
  • Wow (0)
  • Ledsen (0)
  • Arg (0)