Resultat av årets föräldraenkät för förskola och pedagogisk omsorg

Mellan den 13 februari och 5 mars 2023 har vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg i Gävle kommun haft möjlighet att svara på en enkät kring hur de upplever verksamheterna och arbetet som bedrivs i dessa.

Frågorna i enkäten till förskolan är hämtade från Skolinspektionens enkät som genomfördes i hela riket under perioden 2015 – 2017. Vårdnadshavarna har haft möjlighet att svara på tio olika språk.

Svarsfrekvens baseras på andel svar av totalt antal inskrivna barn i Gävle kommun för respektive verksamhet. Svarsfrekvensen ligger på 55 % vilket är samma nivå som föregående år.

201 vårdnadshavare har använt ett annat språk än svenska när de svarat på enkäten. Det utgör 6,7 % av samtliga svar. Andelen som svarat på annat språk är något lägre jämfört med föregående år.

Årets totalresultat är något bättre än föregående år (2022). Resultatet är bättre på 13 av 15 frågor.

Enkätsammanställningen visar att vårdnadshavarna upplever att förskolans arbete med normer och värden fungerar bra. Enkäten visar även att vårdnadshavarna i lägre utsträckning är nöjda med informationen kring barnets utveckling. De vårdnadshavare som inte varit nöjda med  informationen har kunnat lämna kommentarer om brister och önskade förbättringsåtgärder.

Vårdnadshavare till flickor är genomgående mer positiva i sina svar än vårdnadshavare till pojkar. På bara en av frågorna är vårdnadshavare till pojkar mer positiva.

Vid en jämförelse mellan vårdnadshavare som svarat på svenska och de som svarat på ett annat modersmål visar att på de flesta frågor är skillnaden i nöjdhet liten. De som svarat på annat modersmål är något mer nöjda.

Principen för att en förskola ska få en egen rapport sammanställd för enkäten är att det behövs en svarsfrekvens som överstiger 35% samt minst 10 svarande vårdnadshavare. För att ta del av resultatet för en specifik förskola får man vända sig till den förskolan.

Här hittar du resultatet av enkäten på svenska och andra språk.