Trots stora utmaningar –  fortsatt kraftigt höjda skolresultat

Trots stora utmaningar fortsätter de kommunala grundskolornas årskurs 9 och gymnasiets årskurs 3 att kraftigt höja betygsresultaten. Betygsresultatet för årskurs 9 visar att den höga målsättning lärare och elever satte upp vid höstterminens slut har infriats. 82,9 procent nådde behörighet till gymnasiets nationella program, mot 81 procent ifjol. Även gymnasiets resultat har ökat och fler elever har lyckats nå gymnasieexamen. Det är ett kraftigt förbättrat resultatet jämfört med föregående år.

– Vi är oerhört stolta över resultaten och tacksamma för det fantastiska arbete som våra medarbetare och elever har genomfört på våra skolor, trots alla omständigheter och svåra prövningar under pandemin, säger Tomas Hartikainen, sektorchef Utbildning Gävle.

Vid motsvarande tidpunkt förra året var andelen elever i årskurs 9 på de kommunala grundskolorna som klarade behörighet till gymnasiets nationella program 81 procent. 2021 ligger resultatet på 82.9 procent och då är sommarskolans resultat ännu inte medräknat. Förra året ökade andelen som blev behöriga ca 2,2 % efter sommarskolan. De genomsnittliga betygen (meritvärdet) i årskurs 9 ligger på ca 211 poäng, vilket innebär att det ligger i paritet med förra årets ökning. Flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar men skillnaderna mellan könen minskar.

Antal elever                         Andel behöriga till gymnasiet                      Medelmerit-värde
Pojkar                  373                                       81,8                                                             206
Flickor                 394                                       84                                                                 216

Totalt                   767                                       82,92                                                            210,81

Andelen gymnasieelever som klarar sin examen har ökat. I stort sett samtliga program har höjt måluppfyllelsen trots de anpassningar som behövt göras under det här läsåret och detta innan resultatet för de elever som nu går sommarskola har räknats med.

– Jag blir så glad över att se hur resultaten fortsätter att öka och jag vet att våra lärare och elever har gjort sitt yttersta för att eleverna ska lyckas. Detta trots den ansträngda situation som vi har haft under läsåret. Med spänd förväntan på sommarslovskolan ser jag fram mot att ännu fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och högskolor, säger Evelyn Klöverstedt, ordförande Utbildningsnämnden.

Statistiken är preliminär och resultatet kan komma att öka något när sluträkningen är klar. Även sommarlovskolan kommer att påverka resultatet.

Kontakt:
Evelyn Klöverstedt (L), ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 070-084 80 28

Eva Levin, verksamhetschef grundskola
Telefon: 026-17 98 93

Therese Sarenbrant, verksamhetschef gymnasieskola och särskola
Telefon: 026-17 92 22