Näringslivsprogrammets genomförda och påbörjade aktiviteter under programåren 2018 – 2020

 • Löpande näringslivsnyheter via nyhetsbrev, gavle.se. Gävle kommuns egna Facebook kanaler, näringslivsfrukostar och från och med år 2020, även digitala näringslivsmöten med olika teman.
 • Tillsammans med företagare har en varumärkesplattform för Gävle tagits fram.
 • Gävle Convention Bureau gör Gävle till en attraktiv konferens /kongresstad med 13 300 kongressdeltagare och en omsättning på 70 miljoner åren 2018 – 2019.
 • Egen ingång för företagsfrågor/ärenden är Företagsservice lotsmodell 17 80 00, tonval 5 för enkla och mer komplexa företagsärenden med behov av samordning.
 • År 2019 gjordes en marknadsföringskampanj för Företagsservice lotsmodell – 100 företagsbesök, sociala medier, nyhetsbrev, mässor, näringslivsfrukost, Företagarföreningarnas frukostmöte.
 • Genomfört Gävle kommuns årliga interna utbildning – ”Service till företag” för hittills 80 deltagare, nyanställda, befintliga handläggare och chefer med företagskontakter i syfte att få en ökad förståelse om företagande, bemötande, service och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utbildningen för år 2020 framskjuten till våren 2021 på grund av Corona pandemin för ytterligare 40 deltagare.
 • Arbetet med Gävle kommuns årliga NKI-serviceundersökning (Nöjd kundindex) av företagsärenden inom kommunens myndighets- och serviceområden. År 2020 fick Gävle sin bästa placering på Sveriges kommuner och regioners nöjd kund-index någonsin
 • Årliga NKI (Nöjd kundindex) resultatredovisning och utvecklingsdagar för tjänstemän politiker och representanter företagarorganisationer och företagarföreningar.
 • År 2020 deltog även Svensk Näringsliv som redovisade deras attitydundersökning.
 • Från och med år 2020 finns en ny årlig NUI undersökning (Nöjd upphandlingsindex) av kommunens upphandlingsärenden med företag.
 • Genomfört en ledarskapsdag – erfarenhetsutbyte med andra kommuner inom NKI arbetet med fokus på näringslivsarbetet och kommunikation för kommun- och bolagschefer.
 • Genomfört SAMspelet – Ett spel i syfte att öka förståelse om näringslivets och kommunens olika uppdrag och roller tillsammans med tjänstemän, företagare och politiker för ett förbättrat företagsklimat.
 • Fyra årliga näringslivsdialoger har genomförts tillsammans med kommunledning, Gävles företagarföreningar och Företagarna Gävle i syfte att lyfta och påverka medlemmars gemensamma frågor och näringslivsfrågor för ett bättre näringslivsklimat
 • Fysiska och digitala näringslivsdialoger och workshops med Gävles näringsliv i syfte att förbättra företagsklimatet
 • Genomfört krögardialoger med kommunens krögare
 • Arrangerat Företagsmässa som ger en mötesplats för att synliggöra nyföretagare och befintliga företag
 • Utvecklat dialogen med våra företag genom fler och mer strukturerade företagsbesök;
  2018 – 2020 Kontinuerliga företagsbesök av tjänstemän och politiker
  2019 – 50 företagsbesök under 2 dagar
  2020 – 400 företagsbesök/kontakter med anledning av Corona pandemin
 • Näringslivsfrukostar i syfte att lyfta framgångsrika företag och ambassadörer och ta del av näringslivsnyheter. Från och med år 2020 – digitala näringslivsmöten med aktuella näringslivsteman
 • Fem starta eget utbildningar och en affärsutvecklingsutbildning inom projektet Regional företagsutveckling
 • Tjänstemän och politiker har deltagit vid samtliga av företagarföreningarnas och övriga företagarorganisationers aktiviteter
 • Årligen utsett årets Framför företag
 • Informationskvällar om lagen om offentlig upphandling för Gävles företagare i syfte att öka kunskapen om offentliga upphandlingar.
 • Underlättat för små företag att vara med i större upphandlingar – kost och städ
 • Interna inköp/beställarutbildningar, e-handel och direktupphandling riktade till chefer
 • Utvecklat digitala e-tjänster för företag inom livsmedel och bygglov
 • Framtagna tydliga kvalitetsmål och servicegarantier för berörda förvaltningar/verksamheter med företagskontakter. Svar inom max två dagar och återkoppling på tidsåtgång och beslut fem dagar för samtliga kommun och bolag
 • Utvecklat samarbeten mellan kommunens förvaltningar, bolag och förbund som har företagskontakter
 • Förenklat dokument, information och beslutsbrev till kund
 • Stödja etableringen av Microsofts datacenter men även datacenterbranschen generellt, en ny bransch i Gävle
 • Etablerat Gävle Innovation HUB. En dörr in för att underlätta innovation och företagande
 • Kompetenscentrum Gävle – i samarbete med näringslivet, identifierat, matchat och skräddarsytt utbildningar inom bristyrken som stärker näringslivet
 • Praktiksamordnare tillsatt för att tillvarata nyanländas kompetens och ges möjlighet att förbättra svenska språket inom kommunens verksamheter
 • Genomfört lärlingsutbildningar via Vuxenutbildningen i syfte att skapa arbetstillfällen
 • Arrangerat via Vuxenutbildningen kontinuerliga träffar, inom – Jobb och utbildningschansen – i syfte att informera studenter och arbetslösa om efterfrågan och utbud och om vilka utbildningar som finns
 • SKI and MEET i Kungsberget för Högskolestudenter för att attrahera arbetskraft och boende i Gävle efter avslutade studier
 • Marknadsfört Gävles besöksattraktioner och möjliga boenden
 • Reviderat Gästbok Gävle, kommunens och näringslivets gemensamma strategi för besöksnäringen
 • Etablerat en gästhamn som har utvecklats via EU projektet Port Mate
 • Ökat företagskunskapen om fördelarna med att arbeta ekologiskt ekonomiskt och socialt hållbart
 • Information och projektstöd om EU finansiering
 • Stimulerat och lotsat företag till exportfrämjande aktörer
 • Samordning av exportfrämjande aktörer

År 2020 genomförda aktiviteter inom de sex prioriterade fokusområdena

 • Större fokus på inköp med bland annat ett upphandlingsråd för att utveckla den offentliga upphandlingen och stärka banden mellan kommunen och näringslivet
 • Infört näringslivskonsekvensanalyser i större kommunala beslut
 • Påbörjat arbetet med nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle, bland annat med syfte att utveckla kompetensförsörjningsarbetet för det lokala näringslivet
 • Tagit fram och infört en etableringsprocess – en väg in som ska underlätta för lokala och nya företag som vill etablera eller expandera sin verksamhet i Gävle.
 • Rekryterat två nya medarbetare vid Näringslivsenheten för att stödja och utveckla Företagsservice lotsmodell och arbete med kompetensförsörjningsfrågorna
 • Samtliga näringslivsaktiviteter genomförda av Näringslivsenheten har utvärderats och följts upp.
 • Årliga uppföljningsträffar av programåren för näringslivet
 • Påbörjat arbetet med att ta fram ett helt nytt näringslivsprogram som ytterligare ska sätta fokus på hur vi med gemensamma krafter utvecklar företagsklimatet i Gävle.

Läs mer om hur du som företagare kan ta del av några av kommunens åtgärder och aktiviteter.