Kommunal anslagstavla

Det här är Gävle kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivanden om justerade protokoll och delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd. På anslagstavlan publiceras också andra beslut, kungörelser och information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas anslagstavlan.

Kommande sammanträden

Här publiceras tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden. Av tillkännagivandet framgår vilka ärenden som kommer att behandlas samt tid och plats för sammanträdet. Kallelser och beslutsunderlag till fullmäktiges och de flesta nämnders sammanträden publiceras på webben.

Inga anslag just nu.

Tillkännagivanden om justerade protokoll

Tillkännagivandet om att protokollet har justerats har en rättslig betydelse genom att tidpunkten för tillkännagivandet är utgångspunkt för när de beslut som tagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna kan överklagas. Ett beslut kan överklagas till förvaltningsrätten tre veckor från den dag anslaget om det justerade protokollet tillkännagavs på anslagstavlan.

Notera att tillkännagivande om att protokoll justerats anslås under tre veckor plus en (1) dag. Överklagandetiden går därför normalt ut dagen innan anslaget tas ner.

Sammanträde Datum Anslaget från Anslaget till  
Kommunfullmäktige 2019-09-23 2019-09-23 2019-10-15 keyboard_arrow_down
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2019-09-18 2019-09-24 2019-10-16 keyboard_arrow_down
Kommunstyrelsen 2019-09-17 2019-09-24 2019-10-16 keyboard_arrow_down
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-18 2019-09-25 2019-10-16 keyboard_arrow_down
Omvårdnadsnämnden 2019-09-24 2019-09-25 2019-10-17 keyboard_arrow_down
Kommunstyrelsen 2019-09-16 2019-09-26 2019-10-17 keyboard_arrow_down
Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-17 2019-09-27 2019-10-19 keyboard_arrow_down
Socialnämnden 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-23 keyboard_arrow_down
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-25 2019-10-02 2019-10-23 keyboard_arrow_down
Socialnämnden 2019-10-01 2019-10-01 2019-10-23 keyboard_arrow_down
Omvårdnadsnämnden 2019-09-24 2019-10-02 2019-10-24 keyboard_arrow_down
Socialnämnden 2019-10-03 2019-10-03 2019-10-25 keyboard_arrow_down
Valnämnden 2019-09-27 2019-10-04 2019-10-26 keyboard_arrow_down
Överförmyndarnämnden 2019-09-26 2019-10-04 2019-10-26 keyboard_arrow_down
Kommunfullmäktige 2019-09-23 2019-10-04 2019-10-26 keyboard_arrow_down
Socialnämnden 2019-10-01 2019-10-08 2019-10-30 keyboard_arrow_down
Socialnämnden 2019-10-01 2019-10-08 2019-10-30 keyboard_arrow_down
Jävsnämnden 2019-09-30 2019-10-08 2019-10-30 keyboard_arrow_down
Revisorskollegiet 2019-09-19 2019-10-11 2019-11-02 keyboard_arrow_down
Revisorskollegiet 2019-09-19 2019-10-11 2019-11-02 keyboard_arrow_down

Särskilda beslut och kungörelser

Här publiceras kungörelser och delegationsbeslut som inte ska anmälas till någon nämnd samt annan information som enligt lag ska meddelas på anslagstavlan.

Tillkännagivande Anslaget från Anslaget till
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-24 2019-10-16 keyboard_arrow_down
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-24 2019-10-16 keyboard_arrow_down
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-10 2019-10-25 keyboard_arrow_down

Hur ett beslut överklagas

Om du anser att ett beslut som kommunen har tagit är felaktigt kan du begära att en domstol prövar beslutets laglighet. Vid en prövning av lagligheten får domstolen inte ersätta beslutet med något annat beslut, bara upphäva det. Vid en prövning ska beslutet upphävas i följande fall:

  • beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det,
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Överklaganden enligt kommunallagen görs skriftligt till förvaltningsrätten. Av överklagandet ska det framgå vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundar sig på. Överklagandet ska även innehålla dina person- och kontaktuppgifter så som personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Vid en laglighetsprövning får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Under hur lång tid kan ett beslut överklagas?

Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då tillkännagivandet om justeringen anslogs på anslagstavlan. Du kan se på anslagstavlan när tillkännagivandet om justeringen publicerades.

Vart ska överklagandet skickas?

Förvaltningsrätten i Falun,
Box 45, 791 21 Falun

Tel: 023-383 00 00, fax: 023-383 00 80
e-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se

Vem får överklaga?

Bara de som är kommunmedlemmar har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen. Även vissa EU-medborgare är medlemmar i kommunen (se Kommunallagen 1 kap 5 §). Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

Beslut som inte kan överklagas genom laglighetsprövning

Beslut som överklagas enligt andra regler
Många beslut som tas av kommunen sker med stöd av lagstiftning där det finns särskilda regler för hur beslutet kan överklagas. Sådana beslut kan inte överklagas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning. Istället gäller de regler för överklagande som finns i den särskilda lagstiftningen. Det gäller t ex beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen, beslut om färdtjänst och många beslut enligt plan- och bygglagen. Om du är osäker på vad som gäller kan du ta kontakt med den nämnd eller den förvaltning som har fattat det beslut som du är missnöjd med.

Beredande beslut och beslut av rent verkställande art
Beslut som endast är beredande kan inte överklagas. Det kan t ex vara beslut där en nämnd lämnar underlag eller synpunkter inför ett kommande beslut eller ett annat organ. Beslut som är av rent verkställande art kan inte heller överklagas. Rent verkställande beslut är sådana beslut som ingår som ett led i att genomföra ett redan fattat beslut.

Läs mer

Bestämmelser om laglighetsprövning av kommunala beslut finns i kapitel 12 i den kommunallag som gäller från 1 januari 2018. (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20170725.htm)

På förvaltningsrättens hemsida kan du läsa mer om vad som gäller vid ett överklagande och hur ett mål avgörs i förvaltningsrätten.(http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se/)