En kort förklaring om lukten vid saneringen

22 april påbörjas markarbetet i kvarteret Ulvöhaxen. Efter att området stängslats in kommer marken att grävas upp och förorenade massor samt material kommer att fraktas bort.

Tyvärr brukar sanering ge upphov till starka lukter. Vi människor brukar känna av extremt låga koncentrationer av vissa ämnen. Ofta känner vi av halter som inte medför några skadliga effekter för oss. Vid det här fallet är det oljekolväten som luktar, och det luktar det värre än vad det är. Försök att hålla ut!

Givetvis kan det vara jobbigt att befinna sig i området när det luktar starkt, som både besökare och arbetare. Vi är medvetna om det och för att minimera förekomsten av kraftig lukt vidtar vi åtgärder under marksaneringen. Vi fyller till exempel igen schaktgroparna så fort det går och fraktar bort de förorenade massorna kontinuerligt under arbetets gång.