Utredning av gång- och cykelväg längs Furuviksvägen och Korsnäsvägen

Gävle kommun vill skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för gångare och cyklister i östra Bomhus. Vi utreder därför förutsättningarna för att anlägga en ny gång- och cykelväg längs Furuviksvägen mellan Trastvägen och Gamla Sikviksvägen samt längs Korsnäsvägen mellan Depkens väg och Furuviksvägen.

I utredningen ingår det även att utreda behovet av nya säkra passager över Furuviksvägen samt nya hållplatslägen för busstrafik.

Furuviksvägen – kommunalt och statligt ansvar

Många Gävlebor har under en längre tid önskat en ny gång- och cykelväg längs Furuviksvägen till Södra Kungsvägen (Riksväg 76). Då merparten av Furuviksvägen (mellan Korsnäsvägen – Södra Kungsvägen) ägs av Trafikverket har Gävle kommun inte rådighet över en utbyggnad av en gång- och cykelväg längs hela sträckan.

Vi utreder nu möjligheten att ta över vägsträckan Furuviksvägen fram till Gamla Sikviksvägen från Trafikverket, vilket kan möjliggöra byggandet av en ny gång- och cykelbana längs sträckan.

Plats

Kartan visar sträckan för utredningen. Klicka på bilden för att förstora kartan.

Kartans markering visar aktuella vägområden som utreds

Tidplan

Utredningen är färdig. Under 2024 pågår detaljplansarbete. Eventuell byggstart beräknas till sommaren 2025.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.