Utredning av ny cykelanslutning längs Rälsgatan, Sörby Urfjäll

Växelgatan och Rälsgatan vid Sörby Urfjälls norra område i Gävle har breda körfält men saknar bra ytor för cyklister att ta sig fram. Gävle kommun utreder möjligheterna att skapa en kostnadseffektiv lösning för att underlätta för cyklister att ta sig från cirkulationsplatsen vid Österbågen förbi Järnvägsmuseet och vidare in mot centrala Gävle.

Sträcka

Den röda markeringen visar sträckan för aktuell förstudie. Blå markeringar visar befintliga gång- och cykelvägar i området. Klicka på kartan för att förstora kartbilden.

Rött streck i kartan visar utredningens sträcka mellan Växelgatan och Rälsgatan. Blåa streck visar befintliga gång och cykelvägar i området.

Om platsen

Området präglas av industriverksamheter, och de breda körbanorna är anpassad för tung motortrafik. En smal trottoar går längs med Växelgatan och Rälsgatan, men är inte lämplig för cyklister.

Sträckan har goda förutsättningar för en ny cykelanslutning som både knyter ihop områdets gång- och cykelnät och ger cyklister ett tryggare och mer framkomligt alternativ.

Tidplan

Utredningen beräknas vara färdig under våren 2024.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.