Utredning av ny gång- och cykelväg längs Utmarksvägen, Sörby Urfjäll

Här kan du läsa mer om vår utredning om en ny gång- och cykelväg längs Utmarksvägen i Sörby Urfjäll, Gävle.

Om platsen

Utmarksvägen är ett traditionellt industriområde med breda körfält anpassade för motorfordon, tunga transporter och uppställda släpvagnar. På senare tid har fler verksamheter etablerat sig i området, exempelvis olika typer av idrottsverksamhet. Med tanke på gatuutrymmet finns goda förutsättningar för att skapa en fungerande framkomlighet för alla trafikslag.

Syftet med utredningen

Utredningen ska ge förslag på hur Utmarksvägen kan användas på ett annat och mer effektivt sätt. Fokus ligger på att gynna gående och cyklister som reser till och från områdets olika verksamheter. Ett nytt busshållplatsläge för Gymnastikens hus kommer även utredas.

Förstudien går i linje med Gävle kommuns ambition och mål om att öka resandet med gång, cykel och kollektivtrafik samt minska bilberoendet.

Sträcka

Den blå markeringen visar Utmarksvägen och sträckan för utredningen. Klicka på kartbilden för att förstora kartan.

Kartbilden visar Utmarksvägen och aktuell sträcka för utredningnen

Tidplan

Utredningen beräknas vara färdig under hösten 2024.

Tyck till

Under våren 2024 kommer företagare i området kring Utmarksvägen att kontaktas för att få möjlighet att tycka till om förstudiens förslag.

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.