Utredning av nytt gångstråk mellan Strömvallen och Konserthuset, Gävle

Ett nytt promenadstråk utreds som ska knyta ihop gångstråken mellan Strömdalsbron och Gävle Konserthus längs Gavleåns södra sida.

Syftet med utredningen

  • Skapa en mer attraktiv utemiljö och öka närheten till Gavleån för allmänheten.
  • Möjliggöra ett alternativ till den del av Hälsans stig som nu går längs Kungsbäcksvägen.
  • Binda samman två befintliga gångstråk och skapa ett mer sammanhängande gångstråk i området.

Sträcka

Den nya sträckan planeras mellan Strömdalsbron och Konserthuset/Skulpturholmen via Strömvallens långsida och östra kortsida som vätter mot Gavleån. Klicka på bilden för att förstora kartbilden.

Kartan visar det nya gångstråk som utreds mellan Strömdalsbron och Konserthuset via Strömvallens långsida

Tidplan

Utredningen beräknas vara färdig vid årsskiftet 2023–2024.

Allmänheten tyckte till

Utredningen är en del i det utvecklingsprogram med 12 förslag som finns för området kring Boulognerskogen. I juni 2023 kunde allmänheten tycka till om utvecklingsförslagen och komma in med egna förslag och idéer för området.

Förslag 12 handlar specifikt om denna utredning. Läs mer om kommunens 12 utvecklingsförslag.

Vad är en utredning?

En utredning syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.