Utredning av området kring Engesbergs camping

Förstudien utreder behov och möjliga lösningar för att stärka Engesbergs roll som utflyktsmål, att stärka utbudet på Norrlandet och att förbättra förhållandena kring campingområdet. Några behov bedöms enkla att utreda och åtgärda i närtid medan andrabehov kan kräva ytterligare utredning och ta längre tid innan de kan åtgärdas.

Om förstudien

Det som i huvudsak kommer utredas är:

  • en trafiklösning för infart, vägar och parkering kring campingen och havsbadet.
  • förutsättningar för lekplats och/eller utegym kring havsbadet.
  • möjligheten till vattentoaletter intill havsbadet.
  • förutsättningar för fiskeriverksamhet och angöring med turbåt på kajen.
  • möjliga detaljplanelösningar kring campingens servicebyggnader.

Plats

Se aktuell plats via Googles karttjänst. 

Tidplan

Förstudien förväntas vara klar i november 2023.

Tyck till

Vill du som invånare ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.