Utredning av skötsel och underhåll av markytor på Gävle strand

Utredningen syftar till att se över befintliga markytor och undersöka hur markområdet kring Stuvaregatan och Sjåaregatan och intilliggande gator och ytor kan utvecklas.

Plats

Klicka på länken för att komma till Gävle strand via Google maps.

 Det här utreder vi

  • Skötsel och underhåll av träd och annan växtlighet.
  • Befintliga gator och gatuparkeringar.
  • Förutsättningar för kollektivtrafik.
  • Befintlig markbeläggning.
  • Hur arbetet med plogning och halkbekämpning kan förbättras och effektiviseras.
  • Befintlig belysning längs kajen mot Gavleån.

Tidplan

Utredningen beräknas vara färdig under hösten – vintern 2024.

Tyck till

Boende och verksamheter kommer få möjlighet att tycka till under utredningen.

Vill du ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.