Åbyn 42:4, Fagervik 9

Bostadsändamål och pröva en utökad byggrätt

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2023 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN481.

Fastighetsägaren till Åbyn 42:4 har inkommit med en ansökan om planbesked som avser att justera nu gällande detaljplan för aktuell fastighet. Sökanden önskar utöka i detaljplanen angiven byggrätt och om möjligt se över fastighetens begränsningar rörande mark som inte får bebyggas (prickmark).

Sökanden efterfrågar en utökad byggnadsarea på totalt 350 kvm med en fördelning på 180 kvm för huvudbyggnad och resterande byggrätt för komplementbyggnader. Sökanden önskar också att möjligheten att tillåta en byggnad i 1,5 plan studeras. Sökanden har också uttryckt i ansökan ett önskemål att tillskapa en byggrätt för jordkällare inom sin fastighet.

Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömning att det finns goda förutsättningar att gå vidare med en ny detaljplan för aktuell fastighet i enlighet med aktuell ansökan om planbesked och pröva en utökad byggrätt samt justering av byggrättens placering på mark samt studera byggrätt för en jordkällare vidare.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.