Alderholmen 16:1 m.fl., kv. Ulvöhaxen

Parkanläggning

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-23 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN261.

I arbetet med omvandling av allmän plats i magasinsområdet har behovet av att komplettera området med en mindre parkanläggning uppkommit. Parkanläggningen är tänkt att placeras i korsningen Andra Magasinsgatan och Polhemsgatan, inom kv. Ulvöhaxen. Det har i arbetet konstaterats att parkanläggningen inte har stöd i gällande detaljplan och att en ny detaljplan behöver tas fram för parken. Tekniska, Livsmiljö Gävle har därför inkommit med en ansökan om planbesked för att upprätta en detaljplan för parkändamål inom aktuellt kvarter och närliggande gata (del av Tredje Magasinsgatan).

Aktuellt område omfattas av flera detaljplaner som bland annat pekar ut användningarna allmän plats GATA (parkering) och kvartersmark för kontorsändamål. I gällande detaljplan för kontor finns bestämmelser för anpassning av ny bebyggelse till områdets kulturhistoriska värden (q).

Gällande fördjupade översiktsplan för området är Gävle Stad 2025 där område pekas ut som ett område med höga kulturhistoriska värden och strategiskt område för omvandling.

Sammantaget görs bedömningen att upprätta en detaljplan med parkändamål är positivt för området och förenlig med den för området gällande fördjupade översiktsplanen, Gävle stad 2025. Att uppföra en mindre park i magasinsområdet bidrar positivt till området som helhet.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-04-26 till 2024-05-17

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa ett grönskande torg i magasinsområdet, samtidigt som hänsyn tas till platsens kulturhistoriska värden och omkringliggande bebyggelse.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.