Bönan 2:14, Djuphamnsvägen 39

Justera byggrätt

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2023 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN463.

Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked med huvudsyftet att göra befintlig huvudbyggnad planenlig eftersom del av byggnaden idag ligger inom mark som inte får bebyggas (prickmark).

Fastighetsägaren har tidigare ansökt om bygglov (BOB-2023-647) och fått avslag från Samhällsbyggnadsnämnden att bygga ut befintlig huvudbyggnad norrut eftersom den södra delen av huvudbyggnaden ligger inom område med prickmark. Detta innebär att byggnaden inte har ett planenligt utgångsläge och bygglov kan därmed inte beviljas. Den befintliga huvudbyggnaden är på ca 73 kvadratmeter och önskad utbyggnad enligt bygglovet omfattade ca 20 kvadratmeter.

För området gäller fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrlandet som inte anger någon särskild användning för fastigheten. Fastigheten ligger dock mellan utpekad kulturhistorisk bebyggelse och värdefull natur enligt FÖP Norrlandet. Gällande detaljplan från 1996 anger bostadsändamål där 1/6 av fastigheten får bebyggas och anpassning ska ske till kulturmiljövärdena på platsen. Strandskyddet gäller inom aktuell fastighet då upphävandet av strandskyddet i gällande detaljplan relaterar till detaljplanens genomförandetid som har gått ut (2006). Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård för Norrlandet.

Livsmiljö Gävle är sammantaget positiva till aktuell ansökan om planbesked och bedömer att det finns goda förutsättningar att tillskapa en ändamålsenlig byggrätt inom fastigheten Bönan 2:14 som möter upp mot fastighetsägarens önskemål och förutsättningarna på platsen.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.