Brunn 2:13 m.fl. Stationsvägen 17 Hedesunda

Bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-10-25 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN113.

Vinnersjö trähus har inkommit med en ansökan om planbesked för att få uppföra ett mindre flerfamiljshus på fastigheterna Brunn 2:13 m.fl. Ansökan omfattar 10-15 hyreslägenheter i två plan med tillhörande förråd och parkering. I ansökan redovisas en önskan om att i likhet med idag gällande servitut för infart få utnyttja kommunens fastighet i väster för in- och utfart. I ansökan redovisas en vilja om att gestaltningsmässigt uppföra en byggnad som samspelar med omgivningen och påminner och representerar en klassisk gårdsliknande utformning.

Brunn 2:13 är idag en avstyckad bostadsfastighet som ägas av exploatören men där gällande detaljplan anger Jordbruksändamål. Exploatörens projekt omfattar fastigheten Brunn 2:13 men också del av grannfastigheten i öster Brunn 2:4, samt delar av Brunn 7:51 , 7:52 och 2:12.

Efter inkommen ansökan har exploatören och Gävle kommun haft en dialog runt den mark som idag är kommunens, det finns ett servitut för infart till fastigheten Brunn 2:13. Intentionen är att exploatören ska få förvärva mark av kommunen (Brunn 2:12 samt del av Brunn 7:51 och 7:51) för att säkra infart inom egen fastighet men också kunna utöka sin fastighet för en mer ändamålsenlig byggrätt (Brunn 2:12). Ett markanvisningsavtal kommer upprättas under hösten 2023 och tas upp i Kommunstyrelsen för godkännande. Om markköpet inte genomförs kommer fortsatt befintligt servitut över kommunens mark nyttjas för infart till Brunn 2:13 m.fl.

Sammantaget är Livsmiljö Gävle positiva till aktuell ansökan. Att komplettera med ytterligare mindre lägenheter i Hedesunda är positivt och följer översiktsplanens intentioner om förtätning i redan ianspråktagna områden. Livsmiljö Gävle anser att det finns förutsättningar för att på platsen skapa en god boendemiljö med en funktionell och attraktiv gestaltning som samspelar med sin omgivning.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.