Brynäs 63:6 m.fl., del av kv Mesanen

Pröva nya bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 13 december 2023 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN129.

Fastighetsägaren Fastighets AB Rederihuset har inkommit med ansökan om planbesked för att ändra markanvändning och tillåtna byggnadsvolymer inom fastigheterna Brynäs 63:6 och Brynäs 63:7. Ansökan omfattar två nya bostadsbyggnader placerade i vinkel gentemot varandra, den ena placerad längs Kaserngatan och den andra längs Väpnargatan. Förslaget omfattar ca 70-85 lägenheter fördelat på två byggnader om 8 våningar med gemensamt garage under mark och byggnader.

För aktuell fastighet finns ingen särskild skrivelse i gällande översiktsplan. Nu gällande detaljplan från 1952 tillåter att tvättinrättning får uppföras med en byggnadshöjd på 7 meter. Syftet med tvättinrättningen var att fungera som en större gemensam tvättinrättning för omkringliggande hyreshus. Befintlig byggnad (den gamla tvätterianläggningen) är idag upptagen som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde.

Livsmiljö Gävles sammantagna bedömning är att inlämnad ansökan är ett fungerande förslag att utgå från i ett framtida planarbete. Förslaget har potential att fungera som ett förtätningsprojekt i centrala Gävle där befintlig infrastruktur kan nyttjas till fullo, närhet till service finns och god boendemiljö kan åstadkommas. En rad viktiga frågor behöver utredas i kommande detaljplanearbete, bl.a. dagvatten, buller, trafikrelaterade frågor, stadsbild och kulturmiljövärden.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.