Del av Eskön 1:2, Eskö hamn

Detaljplan för verksamheter

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-12-15 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN362.

Fastighetsägaren till Eskön 1:2 har inkommit med en ansökan om planbesked rörande möjligheten att exploatera det i den kommuntäckande översiktsplanen föreslagna området för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för verksamheter (12:2). Det förslag som fastighetsägaren redovisar innehåller en större publik byggnad för restaurang- och konferensverksamhet med tillhörande brygganläggning (ev. besöksplatser för båtar). I anslutning till den större restaurangbyggnaden finns fem sammanbyggda mindre byggnader med totalt tio lägenheter avsedda för boende till konferensverksamheten. Dessa lägenheter är placerade direkt invid vattnet och påminner i sin utformning om sjöbodar. Mellan lägenheterna och huvudbyggnaden finns en större parkeringsanläggning för besökare samt ställplatser för t.ex. husbilar. Förslaget redovisar också en tänkbar placering för en obemannad lanthandel och en lekplats i anslutning till anläggningen.

LIS-område 12.2 avser verksamheter med inriktning mot besöksnäring, exempelvis restaurangverksamhet eller mindre verksamheter med koppling till rörligt friluftsliv och rekreation.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2023-12-18 till 2024-01-29

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för en sjökrog med konferens- och övernattningsmöjligheter och en gästbrygga för besökande. Området är utpekat som ett s.k. LIS-område vilket innebär att skapa landsbygdsutveckling i strandnära läge. Detaljplanen ska bidra till att utveckla besöksnäringen längs kusten.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.