Del av Forsby 13:1 m.fl., verksamhetsområde Tolvforsskogen, östra området

Verksamhets- och logistikområde

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-04-26 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN90.

Livsmiljö Gävle genom enheten Projekt och exploatering har inkommit med en ansökan om planbesked för att påbörja planläggning av del av det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen. Att utveckla verksamhetsområdet i Tolvfors är ett kommunalt initiativ som drivs som ett kommunalt exploateringsprojekt på uppdrag av kommunstyrelsen i Gävle.

Avsikten med exploateringsprojektet är att utveckla Tolvforsskogen till ett logistik- och verksamhetsområde i enlighet med program för detaljplan Tolvforsskogen, godkänt av kommunfullmäktige i september 2022.

Utvecklingen av verksamhetsområdet går parallellt med Trafikverkets arbete med järnvägsplanen för Ostkustbanan samt vägplanen för ombyggnation av trafikplats Gävle Norra. Detaljplanearbetet för att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde kommer samordnas med Trafikverkets väg- och järnvägsplan för att ska skapa förutsättningar för infrastruktursatsningarnas genomförande.

Tidplanen för exploateringsprojektet försöker i möjligaste mån anpassas efter Trafikverkets väg- och järnvägsplan.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-06-03 till 2024-06-28

Se en kortversion av planförslaget, här.

Beskrivning

Kortfattat innebär förslaget att:

  • Delar av Tolvforsskogen kan omvandlas till ett nytt verksamhetsområde. Ca 79 hektar får tas i anspråk för nya verksamheter, t.ex. tillverkningsindustri, lager, kontor, hotell, partihandel m.m. Detaljplanen tillåter också service som behövs för anställda i området, t.ex. restaurang, handel, träningslokaler, drivmedelsförsäljning m.m.
  • Ca 33 hektar naturmark bevaras i sammanhängande stråk för att bibehålla fungerande gröna samband mellan skogen utanför, grönområden inom planområdet och staden.
  • Förslaget innebär omfattande förändringar för områdets avvattning. Ytor avsätts för rening och fördröjning av regnvatten för att det inte ska blir negativa konsekvenser nedströms.

Dokument

Lämna synpunkter

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.