Del av Fredriksskans 15:1 m.fl., nytt verksamhetsområde norr om Bönavägen

Detaljplan för verksamhetsområde

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN164.

Projekt och exploatering, Livsmiljö Gävle, har inkommit med ansökan om planbesked för syftet att upprätta en detaljplan för ett nytt större verksamhetsområde norr om Bönavägen och Gävle hamn.

Gävle kommun har hög efterfrågan på verksamhetsmark. Efterfrågan är särskilt stor i logistiskt bra lägen med anslutning till hamnen, europavägar och järnväg. I och i anslutning till Gävle hamn finns ett stort behov av ytterligare detaljplanelagd mark för hamnanknuten verksamhet. Hamnen växer och behovet av mer mark för logistik och hamnanknuten verksamhet är viktig om hamnen och staden ska kunna fortsätta att utvecklas.

Gävle kommun har upprättat ett exploateringsprojekt för att tillskapa ytterligare färdigställd säljbar verksamhetsmark för hamnanknuten verksamhet. Exploateringsprojektet har fått i uppdrag att ansöka om planbesked och att upprätta en ny detaljplan för området. Planområdet omfattar ca 107 hektar varav initialt 65 ha bedöms kunna användas som framtida verksamhetsområde.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.