Del av Hagaström 93:1, Durovägen 15

Nya bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN154.

Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten till ca 20 nya bostäder i form av radhus väster om tapetfabriken Duro intill Durovägen. Enligt inkommen ansökan anläggs en ny kvartersgata med infart från Durovägen. Durovägen är en kommunal väg men det nya bostadsområdet bedöms kunna uppföras som kvartersmark med enskild skötsel av den nya bostadsgatan i området. Området består idag av uppvuxen blandskog med gångstigar i den södra och mellersta delen av berört markområde som används av allmänheten.
Fastighetsägarens idé är att komplettera befintlig bebyggelse med bostäder som både kan vända sig till barnfamiljer och t.ex. äldre som önskar bo kvar i stadsdelen i en mindre bostad.

För området gäller fördjupad översiktsplan för Gävle stad, översiktsplanen anger ingen särskild markanvändning för området. Gällande detaljplan från 1981 anger markanvändningen småindustri. Den södra delen av fastigheten ligger delvis inom område för strandskydd från Gavleån och i fortsatt planarbete behöver strandskyddsfrågan utredas vidare. Inga riksintressen berörs men området angränsar till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Livsmiljö Gävle ställer sig positiv till föreslagen exploatering i inkommen ansökan om planbesked och anser att ärendet kan lämplighetsprövas genom en detaljplaneprocess. Tidigt identifierade frågor att skicka med in i ärendet är dagvattenhantering, hänsyn till natur- och kulturvärden, strandskydd, geoteknik samt trafik- och verksamhetsbuller.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-06-04 till 2024-07-04

Beskrivning

Kortfattat innebär förslaget att:

  • Det är möjligt att bygga radhus eller parhus.
  • Byggnaders placering och utseende ska passa platsen och omgivande bebyggelse.
  • Det skapas gröna ytor som kan ge både naturvärden, hantering av regnvatten samt ytor för lek och utevistelse.

Dokument

Lämna synpunkter

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.