Del av Hedesunda-Ön 8:6, östra Sandnäs

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-27 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN281.

HMP Bygg AB har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten att bygga nya bostäder på Öns östra sida i Hedesunda. Området pekas ut som lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge för bostäder, LIS-område, i översiktsplanen för Gävle kommun. Inkommit förslag omfattar ca 25 nya bostadstomter intill Dalälven. Bebyggelsestrukturen föreslås bli relativt gles med stora tomter och insprängd grönska där utformningen av bostäderna anpassas till naturen och omgivningen i skala, färg och form. Inom området föreslås gemensam vatten- och avloppslösning och någon form av gemensam brygganläggning.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-02-26 till 2024-03-31

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med friliggande en- och tvåbostadshus, att skydda naturvärden samt ge plats för allmänheten att röra sig i området. Vid och i vattnet ges möjlighet för att uppföra en badbrygga samt en småbåtshamn med tillhörande byggnad. Transformatorstation, tekniska anläggningar och avloppsanläggning behövs i bostadsområdet. Bebyggelsen anpassas i höjd, utformning och placering för att skapa inbjudande bostadsområde samt minska påverkan på kulturmiljö och naturvärden. Uppförande och grundläggning av huvudbyggnad påverkas av närhet till Dalälven.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.