Del av Järvsta 16:9, Järvstagläntan etapp 2

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-16 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN43.

Pro Products i Sverige AB har ansökt om planbesked för att pröva bostäder inom fastigheten Järvsta 16:9 i anslutning till området Järvstagläntan intill Mårtsbovägen. Inkommen ansökan redovisar ett förslag med 13 bostäder i form av villor och parhus som i huvudsak placeras intill en förlängning av tidigare planerad kommunal gata genom Järvstagläntan. Förslaget tar hänsyn till att visst avstånd bör hållas till befintliga naturvärden, bl.a. ett naturreservat sydväst om föreslagen exploatering.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2023-05-29 till 2023-06-19

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde med fristående en- och tvåbostadshus (villor) och gruppbebyggda hus (parhus, radhus och kedjehus). Ytor för teknisk anläggning, dagvattenhantering, natur och gångväg säkerställs. Marknivåer (plushöjder) inom Fönsterlavsvägen och Silverlavsvägen försvårar utbyggnad av Järvstagläntan etapp 1 och de tas därför bort.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.