Del av Järvsta 16:92, Järvstabyn 79

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-11-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN338.

En ansökan om planbesked har inkommit för del av fastigheten Järvsta 16:46. Exploatören önskar att få upprätta en detaljplan där det är möjligt att uppföra ett område med ett antal radhus i två plan och ett mindre antal smålägenheter (hyresrätter). I centrum av området anläggs en gemensam gård med både sparad naturmark och mer iordningställda ytor för lek, samvaro och avkoppling. Ambitionen är bevara naturmark i ytterkanten av fastigheten.
Radhusen redovisas i skissunderlaget med en entrésida med liten förgård och ett vidbyggt förråd och en uteplats som på båda sidor radhuset förses med skärmar för insyns- och bullerskydd. Bebyggelsens planeras i form, kulör och material utformas så den smälter in i den omgivande tallskogen.

Exploatören redovisar att det råder medvetenhet om att området har en viss påverkan från buller från järnvägen i norr och väg 76 i söder. För att kunna skapa en bostadsbebyggelse där boende inte påverkas negativ från trafikrelaterat buller så redovisas i ansökan en genomarbetad skiss (skissen är delvis baserad på en bullerutredning som genomförts i samband med ansökan) där byggnader och garage placeras på ett sådant sätt att bullerskyddade miljöer skapas.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2023-12-20 till 2024-01-19

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom fastigheten Järvsta 16:92. Planområdet ligger nära en bullerkälla i form av järnvägen och ny bebyggelse utformas med hänsyn till detta.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.