Del av Mackmyra 13:1 Nedre Säljet

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-23 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN33.

Inkommen ansökan om planbesked redovisar ett önskemål om att på del av fastigheten Mackmyra 13:1, Nedre Säljet, i ett område på ca 10 hektar utföra en bostadsexploatering motsvarande ca 50-60 nya bostäder. Fastighetsägaren avser på lång sikt att i ett 70 hektar stort område på del av fastigheten Mackmyra 13:1 bygga totalt ca 500 nya bostäder. Bostäderna är tänkta att uppföras i etapper i form av mindre byar om vardera 30-60 bostäder.

Området ligger inom LIS-område för bostäder utpekat i Översiktsplan för Gävle kommun 2030. I området pågår idag också en diskussion rörande en nya luftburen kraftledning till Sandviken/Tuna där föreslagen ledning idag korsar aktuellt LIS-område.

Kommunen har tidigare yttrat sig i ärendet och meddelat att man fortsatt är intresserad av att se LIS-området som exploateringsområde och att det är positivt om en ny luftledning inte påverkar möjligheten att utveckla LIS- området. Kommunen pekar på i sitt yttrande att det är önskvärt att fastighetsägaren och ledningsägaren för en aktiv dialog om placering med fokus på att värna LIS-området och ändå skapa förutsättning för en ny luftledning.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.