Del av Sätra 11:1 m.fl., nytt stationsläge Gävle Västra

Pröva förutsättningar för ett nytt stationsläge

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-22 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN6.

Enheten Projekt och Exploatering på Tekniska, Livsmiljö Gävle har uppdrag att arbeta med utvecklingen av ett nytt stationsläge norr om sjukhuset, Gävle västra. I uppdraget ligger att ta fram nya detaljplaner för området i enlighet planprogrammet för Gävle Västra och som överensstämmer med kommande järnvägsplan. Detaljplanen avser att möjliggöra en utveckling av en ny station (Gävle västra) och en bebyggelseutveckling runt stationsläget med mera. Projekt och Exploatering har nu inkommit med en ansökan om planbesked för att upprätta en detaljplan för bland annat ett nytt stationsläge.

Aktuell ansökan om planbesked har sitt ursprung i ett program för detaljplan, ny tågstation vid Gävle sjukhus. I programhandlingen finns en rad platsspecifika förutsättningar och styrdokument redovisade samt ett förslag på hur tänkt stationsläge ska kunna utvecklas. Programhandlingen innehåller också en rad mer konkreta hänvisningar och riktlinjer för ett kommande planarbete.

Aktuell ansökan om planbesked följer intentionerna i programhandlingen men förslaget har under en längre tid genomgått bearbetningar utifrån både platsspecifika förutsättningar men och anpassningar utifrån dialog/arbete med Trafikverket/järnvägsplanen. I ansökan redovisas ett förslag där justeringar bland annat gjorts runt ytors disposition, trafikkopplingar och kopplingar mellan sjukhusområdet och Sätra jämfört med de illustrationer och idéer som redovisas i programhandlingen.

Det finns idag en projektgrupp kopplat till kommunens arbete runt ett nytt stationsläge, en projektgrupp där flera olika kompetenser deltar och där frågor systematiskt bearbetas och anpassas utifrån rådande förhållanden.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-06-17 till 2024-08-30

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny järnväg med station och tillhörande funktioner samt säkerställa passager och utveckling av området kring stationsläget.

Dokument

Lämna synpunkter

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.