Forsbacka 13:43 m.fl. nytt verksamhetsområde norra Forsbacka

Detaljplan för verksamhetsområde

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN166.

Det råder brist på verksamhetsmark i Gävle idag och det finns ett ökat intresse från lokala, nationella och internationella företag att etablera och utöka sin verksamhet i Gävle och regionen. Detta i kombination med planer på att omvandla mer centrumnära verksamhetsområden som till exempel Näringen och Norra Brynäs till mer multifunktionella områden med fokus på bostäder så finns ett ökat behov av alternativa platser för att lokalisera verksamheter.

En förstudie har utarbetats för att se över förutsättningen att utveckla befintligt verksamhetsområde i norra Forsbacka. Området har tidigare studerats i samband med större etableringsförfrågningar och är utpekat som utredningsområde för ytterligare verksamheter i gällande översiktsplan för Gävle kommun.

Förstudien visar på att området har förutsättningar att utvecklas till ett verksamhetsområde som kan anpassas för såväl storskaliga etableringar (möjlighet att erbjuda aktörer stora fastigheter med en viss flexibilitet i byggrätt som medger att större verksamheter kan tillskapas på platsen) och mindre aktörer som i sin tur kan dra nytta av ett verksamhetsområde med god tillgänglighet rörande kommunikationer, med tillgång till såväl motorväg som järnväg samt en god teknisk försörjning. Områdets läge mellan Gävle och Sandviken ger också goda förutsättningar för verksamhetsutveckling på ett mellankommunalt plan där kommuner emellan i stor grad också kan samverka för att gynna nyetableringar och stötta befintliga verksamheter.

Med stöd av aktuell förstudie har Gävle kommun startat ett exploateringsprojekt som i sin tur ansökt om planbesked för att upprätta en detaljplan för verksamheter på rubricerad fastighet m.fl.. Aktuellt område som redovisas i ansökan om planbesked är beläget norr om E16 i Forsbacka. I ansökan redovisas en önskan om att pröva ta fram en detaljplan för större etableringar med en sammanhängande yta om minst ca 80-100 hektar. Initialt är avsikten att planområdet ska omfatta de kommunalt ägda fastigheterna i området, men dialog pågår med de andra berörda fastighetsägarna att ingå i ett kommande utvecklingsarbete för att skapa det verksamhetsområde som beskrivs i aktuell förstudie. Projektet avser att ta fram en detaljplan och färdigställa säljbar mark för verksamheter norr om Forsbacka.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.