Furuvik 109:2, The Svedbergs väg 15

Utöka byggrätt

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 januari 2024 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN468.

Fastighetsägaren till Furuvik 109:2 har inkommit med en ansökan om planbesked för att få en utökat byggrätt på sin fastighet.

Aktuell ansökan handlar om att på fastigheten och i gällande detaljplan ta bort prickmark och på så sätt utöka den byggbara ytan. Bostadshuset på fastigheten är uppförd år 2004 och ett stort avsteg har gjorts i bygglovet mot den gällande detaljplanen. Ungefär hälften av bostadshuset ligger idag på prickmark och fastighetsägaren vill nu göra en tillbyggnad på ca 40 kvm på prickmark åt nordväst. Fastighetsägaren önskar också få utöka sitt garage med 45 kvm och skapa en tillbyggnad där som bättre tar upp terrängen på fastigheten.

För aktuell fastighet finns idag en gällande detaljplan från 1985 som medger att bostäder får uppföras i en våning med en byggrätt motsvarande en femtedel av fastighet yta. Byggrätten begränsas på fastigheten av prickmark (mark som inte får bebyggas) både mot gatan i sydost och naturområdet i nordväst. Aktuell ansökan bedöms överensstämma med den gällande fördjupade översiktsplanen för Furuvik.

Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att aktuell ansökan om planbesked kan prövas vidare i en ny detaljplan. Furuvik 109:2 är en väl tilltagen fastighet och en sammantagen byggrätt på ca 20% av fastigheten bedöms som en lämplig byggrätt. Den prickmark som idag begränsar den utveckling som fastighetsägaren önskar fyller idag ingen funktion i och med att stora avsteg tidigare gjorts i gällande detaljplan när det gäller bland annat huvudbyggnadens placering. I kommande planarbete behöver det förslag som ligger till grund för ansökan till planbesked studeras ytterligare.

Den förändring som behövs av gällande detaljplan bedöms så omfattande att en ny detaljplan behöver upprättas för fastigheten Furuvik 109:2.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.