Hagaström 80:2, Durovägen 22

Detaljplan för bostäder och/eller vård- och omsorgsboende

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-15 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN83.

Fastighetsägaren till Hagaström 80:2 har inkommit med ett planbesked där syftet är att göra om gällande detaljplan för att möjliggöra bostäder, vård/omsorgsboende eller annan typ av bostäder samt ev. vård på den aktuella fastigheten. I ansökan redovisas ett förslag på en större sammanhängande byggnadsvolym i tre plan som exempelvis skulle kunna innehålla ca 60 nya vård/omsorgslägenheter och där tillhörande gemensamma lokaler. Fastigheten är idag ca 5300 kvm stor och gällande detaljplan medger bostäder, handel och småindustri. Men antalet bostadsenheter är i detaljplanen begränsat (endast en lägenhet) samt att byggnader endast får uppföras i två våningar. En ny detaljplan krävs för att möta de önskemål som redovisas i planansökan.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2023-12-20 till 2024-01-19

Beskrivning

Detaljplanens huvudsyfte är att tillåta en större sammanhängande byggnadsvolym för att möjliggöra vård-/omsorgsboende eller bostäder på fastigheten. Fastigheten är bullerutsatt från framförallt järnväg, syftet med detaljplanen är även att få till en anpassad bebyggelse för att klara bullerkraven.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2024-04-29 till 2024-05-13

Beskrivning

Detaljplanens huvudsyfte är att tillåta en större sammanhängande byggnadsvolym för att möjliggöra vård-/omsorgsboende eller bostäder på fastigheten. Fastigheten är bullerutsatt från framförallt järnväg, syftet med detaljplanen är även att få till en anpassad bebyggelse för att klara bullerkraven.

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen 12 juni 2024.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.