Hedesunda prästbord 4:23 m.fl., Gamleområdet

Reglering av fastighetsstorlek och justering av byggrätt samt byggnadshöjd

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-27 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN299.

Fastighetsägaren till Hedesunda Prästbord 4:23 har inkommit med en ansökan om planbesked där det uttrycks ett önskemål att justera byggrätten och begränsningen rörande största tillåtna tomtstorlek i gällande detaljplan. Exploatören har för avsikt att genomföra aktuell detaljplan i övrigt men önskar redovisade anpassningar för att bättre svara upp mot det som efterfrågas på marknaden och få bättre ekonomi i projektet.

Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att det är möjligt att pröva aktuell förfrågan i en ändring av aktuell detaljplan. Den byggrätt (80+30 kvm) som finns i gällande detaljplan är liten i förhållandet till tänkt tomtstorlek (2000 kvm) och utifrån att kommunen tidigare också justerat delar av aktuell detaljplan med samma utgångspunkt så finns det skäl att se över detaljplanen i sin helhet rörande byggrätt. Hur stor byggrätt som är lämplig får fortsatt utredas i kommande planarbete men det är viktigt att skapa en bra proportionell byggrätt i förhållande till fastigheternas storlek. Den byggrätt som tillskapas bidrar till ett genomförande av aktuell detaljplan genom att bättre svar upp mot vad som efterfrågas.

När det gäller byggnadshöjd så är det lämpligt att utreda frågan vidare i ett kommande planarbete, de höjder som idag anges i detaljplanen är svårhanterliga utifrån idag rådande terräng och kan försvåra uppförandet av ändamålsenliga byggnader på fastigheten.

Livsmiljö Gävle vill särskilt påpeka vikten av att i fortsatt planarbete ta hänsyn till höga flöden och översvämningar och anpassa föreslagna justeringar så att områden som är olämpliga att bebygga inte får en olämplig byggrätt.

I samband med beredning av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.