Järvsta 45:37 m.fl., Skoglundshöjden

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-25 att uppdra till Samhällsbyggnad Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 16SBN575.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2017-11-24 till 2017-12-15

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde där flexibiliteten i detaljplanen möjliggör varierande bostadstyper i form av villor och radhus. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen norr om området och områdets utformning möter upp mot behovet att hantera dagvatten. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i två våningar (höjden regleras med nockhöjd). Byggs endast friliggande villor rymmer området ca 35 bostäder men med annan bebyggelsetyp, t.ex. radhus, kan fler bostäder uppföras.

Lämna synpunkter

Du kan lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden via e-tjänsten:

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2024-04-29 till 2024-05-17

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att skapa ett bostadsområde i form av sammanbyggda småhus och/eller villor samt att skapa förutsättningar för en gruppbostad. Huvudsaklig trafikföring från Mårtsbovägen sker via allmän gata med kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen ska värna om områdets naturkaraktär och inom planområdet skapas möjlighet för dagvattenhantering och tekniska anläggningar kopplade till
bostadsändamålet. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen norr om området och områdets utformning möter upp mot behovet att hantera dagvatten och trafikbuller från Mårtsbovägen.

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget kommer att lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden den 12 juni för antagande.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.