Kungsbäck 4:5, Regementsvägen

Verksamheter

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 april 2024 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 24SBN91.

Fastighetsägaren till Kungsbäck 4:5 har inkommit med en ansökan om planbesked för att göra om befintlig detaljplan för sin fastighet. Fastighetsägaren önskar uppföra ett forskningscenter (kontor och en verkstadsdel) på fastigheten. Men verksamheten bedöms inte inrymmas i befintlig detaljplans byggrätt. Fastighetsägaren önskar därför utöka byggrätten och byggnadshöjden i nu gällande detaljplan samt utreda möjligheten till markbyte för att skapa en mer ändamålsenlig fastighet.

Området är i gällande fördjupad översiktsplan (FÖP Gävle stad 2025) utpekat som område för Utveckling av teknik-, tjänste-, GIS- och innovationsverksamheter som är kopplade till högskolan. Översiktsplanen pekar också på vikten att ny bebyggelse ska följa gestaltningsprogram för Kungsbäck och anpassas till den värdefulla grönstrukturen och kulturmiljön.

Gällande detaljplan medger för aktuell fastighet användningen kontor, friskvård och hantverk. Byggrätten avgränsas i detaljplanen att omfatta befintlig byggnad med en högsta nockhöjd på 6 meter. I detaljplanen finns en beskrivning hur en ny byggnad ska uppföras på aktuell plats för att i sitt uttryck samspela med befintlig kulturmiljö.

Idag finns på platsen ett äldre ladliknande förråd, byggnaden i sig har tidigare bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde men också bedömts som svår att bygga om utifrån en teknisk aspekt. I anslutning till byggnaden finns idag också allmänt tillgängliga parkeringsplatser som drivs av Parkeringsservice.

Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård (X 800).
Söder om fastigheten passerar Kungsbäcken, strandskyddet är idag upphävt inom kvartersmarken. Kungsbäcken passerar fastigheten nere i en ravin men en högrest slänt mot fastigheten.

Sammantaget är Livsmiljö Gävle positiva till en utveckling av verksamheter på platsen och att ta fram en ny detaljplan som stödjer detta. När det gäller den tänkta byggnadens samverkan med kulturmiljövärdet krävs inom ramen för planarbetet en dialog med Länsstyrelsen. Likaså behövs en fördjupad dialog mellan fastighetsägaren och Gävle kommun rörande ett eventuellt markbyte i enlighet med aktuellt förslag.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.