Lund 9:2, Lundbyvägen 22

Bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN153.

Ägaren till fastigheten Lund 9:2 har inkommit med en ansökan om planbesked som visar på en önskan att utveckla fastigheten, som är placerad i byn Lunds östra del, för nya bostäder. Den till ansökan bifogade skiss redovisar ett bostadsområde med 13 parhus i två plan längs en ny kvartersgata. I skissen redovisas en ny infart till området från Lundbyvägen och några mindre släpp/passager till omgivande skogsmarker och närliggande områden samt en första idé om hur dagvatten kan hanteras i området.

Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att aktuell ansökan om planbesked är lämplig att pröva vidare i ett detaljplanearbete. Föreslagen utveckling av fastigheten ger ett positivt tillskott av bostäder i ett område där viss förtätning och utveckling bedöms lämplig. I för området gällande översiktsplan (FÖP Gävle Stad) redovisas aktuell fastighet delvis som område för bostäder. Idag omfattas området av en områdesbestämmelse där del av fastigheten utpekas som ett område avsett för verksamheter. I områdesbestämmelsen finns också tankar på hur och i vilken omfattning nya bostadsbebyggelse kan tillskapas i Lund. Avsikten i områdesbestämmelsen är att ny bostadsbebyggelse ska ske som en komplettering till befintlig struktur och att nya fastigheter inte få ges för liten yta.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.