Markheden 4:55 m.fl. Trädgårdsvägen

Bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-10-25 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN315.

AB Gavlegårdarna har inkommit med en ansökan om planbesked avseende förtätning av befintligt bostadsområde mellan Trädgårdsvägen och Harbovägen i Valbo. Förtätningen innebär att samtliga befintliga byggnader i område rivs och ersätts med nya, högre, bostadshus. Motivet till att riva befintliga byggnader motiveras med att byggnaderna kräver stora utvändiga och invändiga renoveringar, byggnaderna är dåligt tillgänglighetsanpassade, har hög energiförbrukning samt höga radonvärden på grund av stomme i blåbetong.

Befintlig bebyggelse består av 9 lamellhus uppförda i två rader. Raden med 4 byggnader mot Trädgårdsvägen består av 3 våningar samt källare och raden med 5 byggnader mot Harbovägen uppförts med 2 våningar samt källare. Mellan bostadsbyggnaderna mot Harbovägen finns garagelängor placerade längs med gatan. Totalt omfattar området 120 lägenheter.

Gavlegårdarna har efter inkommen ansökan om planbesked bearbetat sitt skissunderlag och inkommit med en ny reviderad skiss. I skissen redovisas att tre bostadshus i 5 våningar placeras med långsidan mot Harbovägen för att bl.a. möta behovet av bullerskydd för bostadsgårdarna. Fyra bostadshus i 4 våningar placeras med kortsidan mot Trädgårdsvägen i nordväst. Bostadshusen föreslås angöras från Harbovägen respektive Trädgårdsvägen. Markparkering föreslås som den genomgången parkeringslösningen och utgörs av markparkering längs Harbovägen, ett större parkeringsområde inom kvartersmarken mot Fårbovägen samt ett par mindre parkeringsområden mellan bostadshusen i nordväst som angörs via Trädgårdsvägen. Parkeringarna längs Trädgårdsvägen föreslås tas bort och ersättas med en grön remsa och trädrader som skiljer ny GC-väg och Trädgårdsvägen åt. Den föreslagna grönremsan ligger delvis utanför Gavlegårdarnas fastighet. Avfallshantering sker i avfallsbyggnader mot Trädgårdsvägen respektive Harbovägen. För att klara sopbilens vändradie planeras en ny vändplan i änden av Harbovägen, illustrerad söderut in på kommunens fastighet (planlagd som naturmark).

Totalt omfattar den reviderade skissen:

200 lägenheter, varav 6 st i LSS-boende.
140 parkeringsplatser för bilar (p-tal 0,7)
Totalt 528 cykelplatser

Detta är en utökning med 80 ytterligare lägenheter gentemot befintligt bestånd.

För området gäller fördjupande översiktsplan för Gävle stad. FÖP:en anger att fastigheten ingår i ett större område som är kulturhistoriskt värdefullt utifrån strukturen med byggnader och innergårdar som omges av naturskog. Fastigheten berörs av två detaljplaner varav den ena, som omfattar huvuddelen av fastigheten, är från 5 juni 1967 och anger bostadsbebyggelse i 2-3 och den andra detaljplanen från 20 augusti 1990 anger allmän plats Natur. Fastigheten berörs inte av några riksintressen eller strandskydd.

Sammanfattningsvis bedömer livsmiljö Gävle att redovisat förslag med en delvis reviderad struktur kan fungera bra på platsen och det finns bra förutsättningar att skapa god boendemiljö bland annat ur bullerhänseende. Den repetitiva placeringen av bostadshus passar även väl in i närområdet och dess kulturmiljövärden.

Livsmiljö Gävle anser att den mest långsiktigt hållbara lösningen är att inkludera Harbovägen i detaljplaneområdet och planlägga den som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.