Markheden 4:62, gamla kommunhuset i valbo

Bostads- och centrumändamål

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-01-25 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN345.

Fastighetsägaren till Markheden 4:62 önskar ändra detaljplanen för fastigheten Markheden 4:62 där Valbos gamla kommunhus ligger. Gällande detaljplan anger Centrumändamål och omfattar skyddsbestämmelse av befintlig byggnads kulturmiljövärden. Fastighetsägaren önskar nu komplettera aktuell markanvändning och möjliggöra att det gamla kommunhuset i Valbo kan innehålla bostäder. Idag finns tre lägenheter för bostadsändamål i byggnaden vilket inte är förenligt med gällande detaljplan. För att dessa lägenheter, med undantag för den äldre vaktmästarbostaden, fortsatt ska kunna finnas i byggnaden så behöver gällande detaljplan förändras.

Byggnaden på fastigheten har tidigare fungerat som kommunhus, samlingslokal, kontor med mera. Under senare tid har det varit svårt att hitta hyresgäster för denna typ av verksamhet och delar av byggnaden har omvandlats till att också innehålla bostäder. Den stora samlingssalen är kvar i sin funktion men delar av tidigare kontor har omvandlats till bostäder.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-02-23 till 2024-03-15

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillåta både centrumverksamhet och bostäder i Valbos före detta kommunhus. Fastighetens kulturmiljövärden och värdefulla tallar ska skyddas och bevaras.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2024-04-09 till 2024-04-23

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att tillåta både centrumverksamhet och bostäder i Valbos före detta kommunhus. Fastighetens kulturmiljövärden och värdefulla tallar ska skyddas och bevaras.

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen 30 maj 2024.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 30 maj 2024.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.