Norrsundet 15:131, Havsvägen 19

Flexiblare markanvändning med i första hand fokus på centrum- och besöksverksamhet

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN168.

En ansökan om planbesked har inkommit för fastigheten Norrsundet 15:131. Sökanden önskar fortsatt att justera användningen (S1) barnstuga till att möjliggöra Bed & Breakfast i befintlig byggnad samt komplettera den anläggningen med ställplatser för husbilar och mindre sovstugor. I ansökan redovisas en önskan om en bred användning där besöksanläggningen kan kompletteras med användningar som ger en flexibilitet över tid så som t.ex. bostäder och centrumändamål. Det redovisas också en önskan om att se över möjligheten att utöka befintlig byggnad/byggrätt med ytterligare en våning. På den till ansökan redovisade skissen redovisas ställplatser norr om befintlig byggnad med en accessväg i väster inom befintlig gemensamhetsanläggning för bland annat väg.

Gällande detaljplan medger användningen barnstuga och detaljplanen behöver justeras för att möta önskad användning. I för området gällande översiktsplan finns ingen särskild skrivning, dock gränsar området till ett redovisat LIS-område, Fårholmen, avsett för verksamheter kopplade till turism- och besöksnäring.

2022-07-27 fick fastighetsägaren (Bergmans Fisk & rökeri AB) bygglov för fasadändring av offentlig lokal (BOB-2022-404) samt åtta parkeringsplatser i fastighetens sydvästra del.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2024-04-12 till 2024-05-03

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra besöksnäring i form av bed & breakfast, ställplatser för husbilar samt sovstugor. Ett ytterligare syfte är att skydda de stora tallar som finns kvar på fastigheten.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2024-05-09 till 2024-05-24

Beskrivning

Kortfattat innebär förslaget att:

• Det möjliggörs för besöksnäring i form av bed & breakfast, ställplatser för husbilar och sovstugor inom fastigheten Norrsundet 15;131.
• En del större tallar skyddas inom planområdet

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen 12 juni 2024.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-05-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN168.

En ansökan om planbesked har inkommit för fastigheten Norrsundet 15:131. Sökanden önskar fortsatt att justera användningen (S1) barnstuga till att möjliggöra Bed & Breakfast i befintlig byggnad samt komplettera den anläggningen med ställplatser för husbilar och mindre sovstugor. I ansökan redovisas en önskan om en bred användning där besöksanläggningen kan kompletteras med användningar som ger en flexibilitet över tid så som t.ex. bostäder och centrumändamål. Det redovisas också en önskan om att se över möjligheten att utöka befintlig byggnad/byggrätt med ytterligare en våning. På den till ansökan redovisade skissen redovisas ställplatser norr om befintlig byggnad med en accessväg i väster inom befintlig gemensamhetsanläggning för bland annat väg.

Gällande detaljplan medger användningen barnstuga och detaljplanen behöver justeras för att möta önskad användning. I för området gällande översiktsplan finns ingen särskild skrivning, dock gränsar området till ett redovisat LIS-område, Fårholmen, avsett för verksamheter kopplade till turism- och besöksnäring.

2022-07-27 fick fastighetsägaren (Bergmans Fisk & rökeri AB) bygglov för fasadändring av offentlig lokal (BOB-2022-404) samt åtta parkeringsplatser i fastighetens sydvästra del.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.