Sätra 104:5 m.fl.. Upphävande av hela eller delar av detaljplaner, aktbeteckning 21-P91:236, 21-P97:48, 2180K-26150, 21-77:1334, 2180-8839

Upphävande av hela eller delar av detaljplaner

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-28 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN241.

Gävle kommun, Övergripande Planering har ansökt om upphävande av hela eller delar av detaljplaner längs sträckan Skånbergsbron-Gävle C för att möjliggöra upprättande av järnvägsplan för aktuell sträcka. Trafikverket arbetar med en ny järnvägsplan för den nya Ostkustbanan (norrut) vilken för med sig ytterligare järnvägsspår genom centrala Gävle. Generellt gäller att en järnvägsplan inte får strida mot underliggande detaljplaner och att om så är fallet behöver dessa ersättas eller upphävas. Mindre avvikelser gentemot gällande detaljplaner kan dock accepteras så länge det inte motverkar planens syfte.

I arbetet med ny järnvägsdragning mellan Skånbergsbron och Gävle C berörs ett antal detaljplaner och frågan att upphäva hela eller delar av detaljplanerna har väckts. Upphävda detaljplaner kommer ersättas av kommande järnvägsplan.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.