Södertull 20:6 m.fl. Del av kv. Bilan

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-10-26 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 22SBN238.

Hemsö i samarbete med Sehed Bygg har inkommit med en ansökan om planbesked för Södertull 20:6 m.fl.. I ansökan redovisas en önskan att omvandla fastigheterna från verksamhetsmark till bostäder, vårdbostäder, kontor, skola (gymnasieskola eller annan högre utbildning) och service i form av t.ex. handel, service, vårdcentral.

Berörda fastigheter har tidigare innehållit verksamheter i form av mejeri men också bilförsäljning och drivmedelsförsäljning ha funnits inom det område som ansökan avser. Idag har stora delar av området rivits och endast några få byggnader finns kvar av bland annat kulturhistoriska skäl.

Den utveckling som nu föreslås i ansökan är en mer stadsmässig kvartersstruktur med två större kvarter och ett tillgängligt grönstråk mellan bebyggelsegrupperna. Byggnaderna i förslaget spänner mellan 2 – 10 våningar där den högre bebyggelsen är lokaliserad i området södra del mot korsningen Parkvägen/Södra Kungsgatan. Området avses trafikförsörjas via Bondegatan med en intern gata i områdets västra del.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.