Södra Åbyggeby 3:157, Åbyggeby skola

Skola/förskola

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 november 2023 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 23SBN396.

Gavlefastigheter har inkommit med en ansökan om planbesked rörande utveckling av Åbyggeby skola. Idag finns bredvid huvudbyggnaden en paviljong för skolverksamhet som är beviljad med tillfälligt bygglov, ett lov som går ut 2025-06-02. Gavlefastigheter vill nu justera gällande detaljplan för att kunna bygga till befintlig skola permanent.

Åbyggeby skola används idag som grundskola årskurs F-3 för 67 barn och förskola för 38 barn. För att fortsätta bedriva grundskola i Åbyggeby behöver de lokaler som ska rivas ersättas med mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Gavlefastigheter avser därför att bygga till befintlig grundskola. En tillbyggnad om ca 300 kvm i ett plan krävs för att tillgodose verksamhetens behov. Tillbyggnaden avses placeras öster om skolans huvudbyggnad och bildar i likhet med förskolan i väster en lägre flygelbyggnad.

Därutöver finns ett önskemål om att se över byggrätten för förrådsbyggnader. Några av befintliga förråd är i dagsläget placerade på punktprickad mark.

En tillbyggnad skulle möjliggöra att elevantalet i grundskolan skulle kunna ökas till 110 elever, vilket skulle innebära en lokalerna totalt brukas av 148 barn (varav 38 barn i förskolan).

Livsmiljö Gävle är sammantaget positiva till aktuell förfrågan och bedömer att det finns goda förutsättningar att tillskapa ett ändamålsenligt komplement till befintlig skola utifrån den idé som redovisas i ansökan. Idén är i sin placering och utformningsidé väl anpassad till befintliga kulturhistoriskt intressanta byggande på platsen men också miljön i sin helhet. Kommunens krav rörande friytor bedöms vara möjliga att tillgodose trots att mark ianspråktas för ny byggnad.

För området finns idag en gällande detaljplan från 1986 som medger allmänt ändamål, byggrätten är satt till två våningar och begränsas delvis av prickmark. Gällnade detaljplan anger också att ny bebyggelse ska uppföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska karaktär. Den i planbeskedet föreslagna tillbyggnaden hamnar till stor del inom området där byggnad idag inte får uppförs, ny detaljplan krävs därför för att säkra ett genomförande.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.