Sörby 32:1 m.fl. Rågångsvägen

Detaljplan för bostäder

Dessa ärenden har fått positiva planbesked/uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden. Det innebär att nämnden är beredd att pröva om det är lämpligt att ändra detaljplanen. Du som berörs av ett ärende kommer att få information från Livsmiljö Gävle när ett förslag till detaljplan tagits fram och har då möjligheter att lämna synpunkter på förslaget under det kommande samrådet.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-24 att uppdra till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan. Diarienummer 21SBN15.

Gavlegårdarna AB har inkommit med en ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Sörby 32:1. Tanken är att ersätta befintliga parkeringsgarage med nya bostäder i form av radhusbebyggelse. Radhusen är tänkt att uppföras i två plan.

För att få väl fungerande förvaltning av nya radhus önskar Gavlegårdarna få tillskapa ca 8-10 nya radhus. Detta kan innebära att det i samband med planarbetet kan bli aktuellt att föra diskussion rörande ytterligare markköp (ca 1000 – 1400 kvm från Gävle kommun) i närområdet, detta för att tillgodose bland annat parkeringar.

Under samrådstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Samrådstid från 2023-11-24 till 2023-12-15

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ersätta befintliga garagebyggnader längs Rågångsvägen med radhusbebyggelse. Cirka 10 radhuslägenheter i två våningar prövas i ett område där det bedöms finnas ett överskott på parkeringsplatser. Kommunägd mark behöver tillföras fastigheten för att möjliggöra projektet. Syftet är även att möjliggöra för ny gång- och cykelväg och reglera mötet mot ny bostadsbebyggelse. Planen reglerar även byggrätt för befintlig teknisk anläggning.

Dokument

Efter samrådet kan Livsmiljö Gävle komplettera och revidera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in under samrådstiden. När det reviderade detaljplaneförslaget är klart skickas det ut för granskning till myndigheter, berörda markägare, grannar och andra som lämnade synpunkter under samrådet.

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Synpunkterna måste komma in skriftligt till Livsmiljö Gävle, till exempel via den e-tjänst som du hittar under respektive ärende.

Granskningstid från 2024-03-25 till 2024-04-08

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ersätta befintliga garagebyggnader längs Rågångsvägen med radhusbebyggelse. Cirka 10 radhuslägenheter i två våningar prövas i ett område med goda kollektivtrafikförbindelser. Kommunägd mark behöver tillföras fastigheten för att möjliggöra projektet. Syftet är även att möjliggöra för ny gång- och cykelväg och reglera mötet mot ny bostadsbebyggelse. Planen reglerar även byggrätt för befintlig teknisk anläggning.

Dokument

När granskningen är klar kan mindre ändringar i förslaget göras av Livsmiljö Gävle, bland annat utifrån synpunkter som kommit in under granskningen. Därefter lämnar Livsmiljö Gävle över detaljplanen till Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enstaka fall Kommunfullmäktige, för beslut om antagande. Du som lämnat synpunkter på detaljplaneförslaget under samråd eller granskning får information om när detaljplanen tas upp för beslut.

Beskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås anta detaljplanen 30 maj 2024.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämnden, eller vid enskilda fall Kommunfullmäktige, har beslutat att anta detaljplanen. Detta är kommunens sista beslut i ärendet.

Beskrivning

Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 30 maj 2024.

Dokument

Samhällsbyggnadsnämndens, eller i enstaka fall Kommunfullmäktiges, beslut att anta detaljplanen har överklagats. Beslutet att anta detaljplanen har antingen tagits in för prövning av Länsstyrelsen eller överklagats till Mark- och Miljödomstolen av exempelvis berörda markägare, grannar eller allmänheten.

Detaljplanen har nu börjat gälla och det går till exempel att söka bygglov med den nya detaljplanen som stöd. Du kan se gällande detaljplaner i Planarkivet.